Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 - 2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Programma 1 Bestuur & organisatie Blz. 3  
Programma 1 Bestuur & Organisatie Blz. 4  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 5  
Beleidsinitiatieven Blz. 6  
Wat willen we bereiken? Blz. 7  
Ondersteuning raad Blz. 8  
Aanbieden cursus “”politiek actief” voor burgers die hun kennis over de lokale willen vergroten en/of plannen om zich bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen Blz. 9  
Verzorgen debattraining aan raadsleden en training voorzitter commissie Blz. 10  
Extra inzet handhaving Blz. 11  
Aanstellen van extra BOA Blz. 12  
Bezien op welke wijze extra inzet op toezicht en handhaving maximaal effect sorteert Blz. 13  
Onderzoek naar inzet en zichtbaarheid BOA’s (effecten van inzet) Blz. 14  
Verbeteren zichtbaarheid van de BOA’s Blz. 15  
Buurtbemiddeling Blz. 16  
Bekendheid geven aan de mogelijkheden van buurtbemiddeling Blz. 17  
Opleiden van buurtbemiddelaars (minimaal 3) Blz. 18  
Samenwerking tussen buurtbemiddelingsbureau, de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en de woningbouwcorporaties Blz. 19  
Arbeidsmigranten Blz. 20  
Naar aanleiding van inventarisatie opstellen van een plan van aanpak met als doel het reguleren van de huisvesting van arbeidsmigranten en tegengaan ondermijning Blz. 21  
Opstellen inventarisatie van panden in Brielle waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest op basis van in het verleden verleende vergunningen huisvesten arbeidsmigranten Blz. 22  
Externe subsidies Blz. 23  
Onderzoek naar mogelijkheden co-financiering en financiële bijdragen Blz. 24  
Goede begeleiding naar de WOV Blz. 25  
Implementeren vitaliteitsbeleid/medewerker ontwikkeling Blz. 26  
Afscheidsfeest personeel i.v.m. overgang naar W.O.V. Blz. 27  
Het organiseren van een afscheidsfeest voor het personeel van de gemeente Brielle i.v.m. de overgang naar de nieuwe werkorganisatie Blz. 28  
Ontwikkelingen bestaand beleid Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Toelichting Blz. 32  
Onvermijdbaar Blz. 33  
Gewenst Blz. 34  
Mutaties bestaand beleid Blz. 35  
Investeringen Blz. 36  
2019 Blz. 37  
2020 Blz. 38  
2021 Blz. 39  
2022 Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Waarom? Blz. 42  
Formatie Blz. 43  
Bezetting Blz. 44  
Apparaatkosten Blz. 45  
Externe inhuur Blz. 46  
Overhead Blz. 47  
Verwijzingen Halt Blz. 48  
Winkeldiefstallen Blz. 49  
Geweldsmisdrijven Blz. 50  
Diefstallen uit woning Blz. 51  
Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) Blz. 52  
Verbonden partijen Blz. 53  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 54  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 55  
Syntrophos Blz. 56  
Beleidsnota's Blz. 57  
Beleidsnota's Blz. 58  
Taakvelden Blz. 59  
Taakvelden Blz. 60  
Programma 2 Wonen Blz. 61  
Programma 2 Wonen Blz. 62  
Wat mag het kosten? Blz. 63  
Beleidsinitiatieven Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
Gemeentelijk Verkeer – en Vervoersplan (GVVP) Blz. 66  
Daarnaast is 2021 in het GVVP een plan opgenomen om de Henry Fordstraat te Zwartewaal te herinrichten Blz. 67  
Herinrichting in 2019 van de Akker, een fietsstrook langs een deel van de Amer en fietspaden en -stroken in Seggelant Blz. 68  
Oplossen parkeerproblematiek Zwartewaal i.v.m. uitvoering Leefbaarheidsvisie Blz. 69  
Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal Blz. 70  
Het realiseren van een nieuw dorpshuis ‘De Gaffelaar’ Blz. 71  
Het realiseren van een nieuwe school voor het primair onderwijs Blz. 72  
Het realiseren van het totale openbaar gebied inclusief de herinrichting van de tijdelijk aangelegde parkeer- en evenemententerrein i.v.m. de bouw van 18 woningen op het Gaffelaarplein Blz. 73  
Het realiseren van woningbouw Blz. 74  
Projectbegeleiding Blz. 75  
Realisatie parkeerplaatsen in Zwartewaal n.a.v. parkeerbehoefte onderzoek Blz. 76  
Binnenstad- en havenvisie Blz. 77  
1 april monument Blz. 78  
Inzet op bezoekersmanagement en citymarketing Blz. 79  
Ontwikkeling Terrashaven (Turfkade) Blz. 80  
Opstellen plan van aanpak Routemanagement Blz. 81  
Realisatie uitvoeringsplannen Leefomgevingsboek kerngebied binnenstad Blz. 82  
Realisatie Veerhaven/Brielse Veer (Coppelstock) Blz. 83  
Duurzaamheid Blz. 84  
Het initiëren van een onderzoek leidend tot een plan van aanpak met als doel het verduurzamen van de particuliere woningmarkt Blz. 85  
Het maken van concrete prestatie afspraken met de toegelaten instellingen in Brielle Blz. 86  
Uitvoering geven aan de Routekaart Blz. 87  
Wijk- en dorpsraden Blz. 88  
Het bevorderen van de participatie met de wijk Blz. 89  
Het realiseren van één aanspreekpunt van de wijk, de wijkcoördinator Blz. 90  
Het realiseren van naar een totaal dekkingsgebied van wijk- en dorpsraden Blz. 91  
Herinrichting begraafplaatsen Blz. 92  
Een grootschalige renovatie van de openbare begraafplaatsen Vierpolders en Zwartewaal Blz. 93  
Tevens wordt in Zwartewaal een opstelplaats voor auto’s gerealiseerd Blz. 94  
Herstel kademuren Blz. 95  
Het herstellen van de fundering van de kademuur en het opnieuw opbouwen van de te renoveren kademuur Blz. 96  
Openbare ruimte / wegen Blz. 97  
Herinrichting De Reede inclusief de parkeerplaats Blz. 98  
Herinrichting naar duurzaam veilig van Slagveld Blz. 99  
Herinrichting Ruggeweg Blz. 100  
Herinrichting Thoelaverweg Blz. 101  
Duurzame openbare verlichting Blz. 102  
Bij replacement de bestaande openbare verlichting omzetten naar LED Blz. 103  
Upgraden groenaccenten binnenstad Blz. 104  
Het herinrichten van het Asylplein Blz. 105  
Het is noodzakelijk de rozenperken en het gras her in te richten en de aanwezige kastanjebomen te vervangen Blz. 106  
Integratie doelgroepenvervoer Blz. 107  
Benutten budget binnen OV-concessie Blz. 108  
Uitvoering afspraken terzake binnen MRDH-verband door de gemeenten op Voorne-Putten Blz. 109  
Ontwikkelingen bestaand beleid Blz. 110  
Wat mag het kosten? Blz. 111  
Wat mag het kosten? Blz. 112  
Toelichting Blz. 113  
Onvermijdbaar Blz. 114  
Gewenst Blz. 115  
Mutaties bestaand beleid Blz. 116  
Investeringen Blz. 117  
2019 Blz. 118  
2020 Blz. 119  
2021 Blz. 120  
2022 Blz. 121  
Beleidsindicatoren Blz. 122  
Waarom? Blz. 123  
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Blz. 124  
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Blz. 125  
Hernieuwbare elektriciteit Blz. 126  
Omvang huishoudelijk restafval Blz. 127  
Gemiddelde WOZ waarde Blz. 128  
Nieuw gebouwde woningen Blz. 129  
Demografische druk Blz. 130  
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Blz. 131  
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Blz. 132  
Verbonden partijen Blz. 133  
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 134  
Beleidsnota's Blz. 135  
Beleidsnota's Blz. 136  
Taakvelden Blz. 137  
Taakvelden Blz. 138  
Programma 3 Werken Blz. 139  
Programma 3 Werken Blz. 140  
Wat mag het kosten? Blz. 141  
Beleidsinitiatieven Blz. 142  
Doelstellingen Blz. 143  
Marketing Brielle - breed Blz. 144  
Eilandbrede marketing via Marketingorganisatie Op Voorne-Putten Blz. 145  
Gerichte citymarketing en inzet citymarketeer Blz. 146  
Intensivering marketing t.a.v. wonen, werken en recreatie Blz. 147  
Promotie via Vereniging van Nederlandse Vestingsteden Blz. 148  
Wat mag het kosten? Blz. 149  
Wat mag het kosten? Blz. 150  
Toelichting Blz. 151  
Onvermijdbaar Blz. 152  
Gewenst Blz. 153  
Mutaties bestaand beleid Blz. 154  
Investeringen Blz. 155  
Investeringen Blz. 156  
Beleidsindicatoren Blz. 157  
Waarom? Blz. 158  
Banen Blz. 159  
Functiemenging Blz. 160  
Vestigingen van bedrijven Blz. 161  
Netto arbeidsparticipatie Blz. 162  
Personen met een bijstandsuitkering Blz. 163  
Lopende re-integratievoorzieningen Blz. 164  
Verbonden partijen Blz. 165  
Gemeenschappelijke regeling Voorne Putten Werkt Blz. 166  
Samenwerkingsverband Regionaal OpsporingsTeam Sociale recherche (ROTS). Blz. 167  
N.V. Eneco Blz. 168  
Stedin Holding N.V. Blz. 169  
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Blz. 170  
Beleidsnota's Blz. 171  
Beleidsnota's Blz. 172  
Taakvelden Blz. 173  
Taakvelden Blz. 174  
Programma 4 Leven Blz. 175  
Programma 4 Leven Blz. 176  
Wat mag het kosten Blz. 177  
Beleidsinitiatieven Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
Brielle 450 jaar Eerstelling der Vrijheid Blz. 180  
Creëren ruimte in stadhuis/museum voor reguliere tentoonstellingen/presentaties museum Blz. 181  
Herdenking/viering van ''1572'' naar en in 2022 via daarbij passende activiteiten op lokaal niveau Blz. 182  
Nationale Den Briel lezing/penning Blz. 183  
Realiseren grotere tentoonstellingen rond thema 1572 Blz. 184  
Via samenwerking met andere overheden en organisaties bovenlokale/nationale belangstelling voor “1572” en Brielle creëren Blz. 185  
Uitvoering Cultuurbeleid Blz. 186  
Vaststellen en vervolgens implementeren uitvoeringsnotitie kunst- en cultuurbeleid Blz. 187  
Informatie Brielse geschiedenis, kunst en cultuur Blz. 188  
Basisinformatie ook in het Engels en eventueel andere talen Blz. 189  
Informatie over kunst in openbare ruimte verstrekken Blz. 190  
Kunstcollectie digitaal en waar mogelijk fysiek ontsluiten Blz. 191  
QR-codes toepassen Blz. 192  
Website met evenementen en activiteiten vollediger en gebruiksvriendelijker Blz. 193  
Verenigingsleven Blz. 194  
Continueren steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 195  
Gebruik van kennis en kunde landelijke en provinciale bonden/ ondersteuningsorganisaties Blz. 196  
Ondersteunen verenigingen bij realiseren en behouden van voldoende kader, kennis en vrijwilligers Blz. 197  
Overleg met verenigingen over versterking bestaand (leidinggevend) kader en ontwikkelen nieuw kader Blz. 198  
Regeldruk richting verenigingen waar mogelijk verminderen Blz. 199  
Actieve jeugd Blz. 200  
Continueren en waar nodig aanpassen voorzieningen gericht op jeugd Blz. 201  
Opstellen plan van aanpak met scholen primair onderwijs en voortgezet onderwijs vo., verenigingen en instellingen Blz. 202  
Stimuleren om meer jeugd van 12-18 actief te laten deelnemen aan actieve vrijetijdsbesteding, zoals sport of cultuur Blz. 203  
Vraag van en aanbod voor jeugd beter afstemmen Blz. 204  
Deelnemen aan de samenleving Blz. 205  
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang goed regelen i.s.m. regiogemeenten Blz. 206  
Continueren minimabeleid en bestrijding armoede, m.n. onder kinderen Blz. 207  
In stand houden effectief schulddienstverleningsaanbod Blz. 208  
Invulling geven aan actieplan 2018 van het Rijk m.b.t. brede schuldenaanpak Blz. 209  
Meer inzet op trajecten naar werk voor statushouders en langdurig baanlozen Blz. 210  
Ondersteuning mantelzorgers, met handhaving huidige faciliteiten en uitbreiding respijtzorg Blz. 211  
Ondersteuning vrijwilligers met handhaving huidige faciliteiten Blz. 212  
Opstellen beleidsplan Sociaal Domein i.s.m. regiogemeenten Blz. 213  
Tegengaan op alle leeftijden van analfabetisme, laaggeletterdheid, digibeten e.d. door op deze thema’s/doelgroepen gerichte cursussen, trainingen, voorlichting, informatie e.d. te (laten) geven Blz. 214  
Gebiedsteam sociaal domein Blz. 215  
Ondersteuning verlenen aan en het verhogen van het rendement van het netwerk sociaal gebiedsteam door het aanstellen van een coördinator Blz. 216  
Ouderenbeleid Blz. 217  
Bij alle beleids- en beheerplannen een paragraaf opnemen waarbij de relatie van het onderwerp met vergrijzing centraal staat en die eindigt met conclusies/aanbevelingen/voorstellen Blz. 218  
De adviesraad sociaal domein verzoeken bij adviezen nadrukkelijk aandacht te geven aan dit onderwerp Blz. 219  
Dementievriendelijke samenleving bevorderen (zie ook: dementievriendelijke gemeente) Blz. 220  
Eenzaamheid bestrijden (zie ook: eenzaamheid verminderen) Blz. 221  
Samenleving voorbereiden en inrichten (fysiek en sociaal) op vergrijzing (o.a. woonomgeving, verkeer en vervoer, domotica) Blz. 222  
Dementievriendelijke gemeente Blz. 223  
Bewustwording in alle lagen van de bevolking en bij alle beroepsgroepen: herkennen en omgaan met dementie Blz. 224  
Gerichte en passende ondersteuning voor mantelzorgers Blz. 225  
Voldoende passende ondersteuning voor mensen die aan dementie lijden en mensen in hun omgeving Blz. 226  
Eenzaamheid verminderen Blz. 227  
Continueren project “Fijn je te zien” Blz. 228  
Faciliteren van laagdrempelige voorzieningen gericht op bevorderen van zelfredzaamheid of stimuleren van verbinding tussen inwoners onderling Blz. 229  
Samen met maatschappelijke partners eenzame inwoners opsporen, o.a. via signalerend huisbezoek Blz. 230  
Stimuleren van initiatieven die bijdragen aan welzijn en zelfredzaamheid Blz. 231  
Toeleiding naar activiteiten en sociale netwerken faciliteren Blz. 232  
Gezondheidsbeleid Blz. 233  
Actieve sportbeoefening stimuleren, m.n. jeugd Blz. 234  
Nota gezondheidszorg Blz. 235  
Onderzoek naar acute zorg (ambulance en huisartsenpost) Blz. 236  
Richten op gezonde leefstijl (o.a. over- en ondergewicht) Blz. 237  
Personen met verward gedrag Blz. 238  
Lokaal en regionaal met ketenpartners afspraken maken om een sluitende aanpak te realiseren Blz. 239  
Nota vaststellen Blz. 240  
Verslavingszorg Blz. 241  
Evaluatie en herijking van het integraal alcohol- en drugsbeleid Blz. 242  
Samen met scholen en maatschappelijke organisaties overlegvormen faciliteren Blz. 243  
Samen met scholen en maatschappelijke organisaties trainingen organiseren Blz. 244  
Samen met scholen en maatschappelijke organisaties voorlichtingen geven Blz. 245  
Sportaccomodaties Blz. 246  
Brandpreventief onderhoud Dukdalf Blz. 247  
Nieuw sportzaal aan de Reede Blz. 248  
Nieuwe sportzaal in Zwartewaal Blz. 249  
Onderzoek beheer sportcomplex Geuzenpark i.v.m. nieuwe fiscale wetgeving Blz. 250  
Wat mag het kosten? Blz. 251  
Wat mag het kosten? Blz. 252  
Toelichting Blz. 253  
Onvermijdbaar Blz. 254  
Gewenst Blz. 255  
Mutaties bestaand beleid Blz. 256  
Investeringen Blz. 257  
2019 Blz. 258  
2020 Blz. 259  
2021 Blz. 260  
2022 Blz. 261  
Beleidsindicatoren Blz. 262  
Waarom? Blz. 263  
Absoluut verzuim Blz. 264  
Relatief verzuim Blz. 265  
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO+MBO) Blz. 266  
Niet sporters Blz. 267  
Kinderen in uitkeringsgezin Blz. 268  
Werkloze jongeren Blz. 269  
Jongeren met jeugdhulp Blz. 270  
Jongeren met jeugdbescherming Blz. 271  
Jongeren met jeugdreclassering Blz. 272  
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Blz. 273  
Verbonden partijen Blz. 274  
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Blz. 275  
Raad voor het publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OGZRR) Blz. 276  
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeente Jeugdhulp Rijnmond Blz. 277  
Beleidsnota's Blz. 278  
Beleidsnota's Blz. 279  
Taakvelden Blz. 280  
Taakvelden Blz. 281  
Programma 5 Middelen Blz. 282  
Programma 5 Middelen Blz. 283  
Wat mag het kosten? Blz. 284  
Beleidsinitiatieven Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Vastgoed Blz. 287  
Het inventariseren van al het vastgoed van de gemeente Brielle Blz. 288  
Wat mag het kosten? Blz. 289  
Wat mag het kosten? Blz. 290  
Toelichting Blz. 291  
Onvermijdbaar Blz. 292  
Gewenst Blz. 293  
Ontwikkelingen Blz. 294  
Mutaties bestaand beleid Blz. 295  
Investeringen Blz. 296  
Investeringen Blz. 297  
Beleidsindicatoren Blz. 298  
Waarom? Blz. 299  
Verbonden partijen Blz. 300  
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 301  
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Blz. 302  
Beleidsnota's Blz. 303  
Beleidsnota's Blz. 304  
Taakvelden Blz. 305  
Taakvelden Blz. 306  
Paragrafen Blz. 307  
Overzicht overhead Blz. 308  
Algemeen Blz. 309  
Overzicht Overhead Blz. 310  
Toelichting op overzicht overhead Blz. 311  
Investeringen Blz. 312  
Lokale heffingen Blz. 313  
Algemeen Blz. 314  
De geraamde inkomsten Blz. 315  
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 316  
Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Blz. 317  
Een aanduiding van de lokale lastendruk Blz. 318  
Beleid Blz. 319  
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 320  
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 321  
Algemeen Blz. 322  
Beleid Blz. 323  
Inventarisatie risico’s Blz. 324  
Weerstandscapaciteit Blz. 325  
Berekening weerstandscapaciteit Blz. 326  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 327  
Kengetallen Blz. 328  
Netto schuldquote Blz. 329  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Blz. 330  
Solvabiliteitsratio Blz. 331  
Kengetal grondexploitatie Blz. 332  
Structurele exploitatieruimte Blz. 333  
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden Blz. 334  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 335  
Algemeen Blz. 336  
Wegen Blz. 337  
Riolering Blz. 338  
Openbaar Groen Blz. 339  
Haven Blz. 340  
Baggeren Blz. 341  
Gebouwen Blz. 342  
Verkeers- en straatnaamborden Blz. 343  
Financiering Blz. 344  
Algemeen Blz. 345  
Rentevisie Blz. 346  
Financieringsbehoefte Blz. 347  
Ontwikkeling leningenportefeuille Blz. 348  
Ontwikkelingen lopende leningen Blz. 349  
Kasgeldlimiet Blz. 350  
Rentelasten en renteresultaat Blz. 351  
Bedrijfsvoering Blz. 352  
Inleiding Blz. 353  
Financiële verordening Blz. 354  
Personeel en organisatie Blz. 355  
Facilitaire dienstverlening Blz. 356  
Verbonden partijen Blz. 357  
Algemeen Blz. 358  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Blz. 359  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 360  
Streekarchief Blz. 361  
Syntrophos Blz. 362  
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Blz. 363  
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Blz. 364  
Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen Blz. 365  
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 366  
Voorne-Putten Werkt. Blz. 367  
Samenwerkingsverband Regionaal OpsporingsTeam Sociale recherche (ROTS). Blz. 368  
GR Leerplichtadministratie Blz. 369  
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) Blz. 370  
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Blz. 371  
N.V. Eneco Blz. 372  
Stedin Holding N.V. Blz. 373  
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Blz. 374  
Raad voor het Publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OGZRR) Blz. 375  
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 376  
Grondbeleid Blz. 377  
Algemeen Blz. 378  
Visie op het grondbeleid Blz. 379  
Balanswaardering Blz. 380  
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Blz. 381  
Financiële positie Blz. 382  
Exploitaties/Resultaatverwachting Blz. 383  
Bouwgrond in exploitatie Blz. 384  
Materiële vaste activa Blz. 385  
Financieel overzicht Blz. 386  
Overzicht baten en lasten Blz. 387  
Overzicht van baten en lasten Blz. 388  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 389  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 390  
Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen Blz. 391  
Saldo financieringsfunctie Blz. 392  
Onvoorzien Blz. 393  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 394  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 395  
Algemeen Blz. 396  
Totstandkoming begroting 2019 Blz. 397  
Geprognosticeerde balans 2019 Blz. 398  
Berekening EMU Saldo Blz. 399  
Schatkistbankieren en wet HOF Blz. 400  
Investeringen Blz. 401  
Financiering 2019 - 2022 Blz. 402  
Verloop reserves en voorzieningen 2019– 2022 Blz. 403  
Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen Blz. 404  
1. Algemene reserve (AR) Blz. 405  
2. Algemene Risicoreserve (ARR) Blz. 406  
3. Fonds sportstimulering Blz. 407  
4. Aankoop- en exploitatiereserve museum Blz. 408  
5. Aankoop kunstwerken Blz. 409  
6. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005 Blz. 410  
7. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006 Blz. 411  
8. Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut Blz. 412  
9. Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005 Blz. 413  
10. Reserve Beleg 10 Blz. 414  
11. Algemene reserve grondexploitatie Blz. 415  
12. Reserve huisvesting onderwijs Blz. 416  
13. Egalisatiereserve leges bouwvergunningen Blz. 417  
14. Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Blz. 418  
15. Egalisatie rioolheffing Blz. 419  
16. Onderhoud wegen Blz. 420  
17. Renovaties openbaar groen Blz. 421  
18. Egalisatie baggeren Blz. 422  
19. Reserve sportpark Geuzenpark Blz. 423  
20. Reserve mfa Vierpolders Blz. 424  
21. Egalisatie afvalstoffenheffing Blz. 425  
22. Reserve ICT Blz. 426  
23. Egalisatiereserve sociale zorg Blz. 427  
24. Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen Blz. 428  
25. Brielse Zoom Noord Blz. 429  
26. Waardeoverdracht politieke ambtsdragers Blz. 430  
27. Reserve Cultuurhuis Blz. 431  
28. Reserve Gevolgen BBV GREX Blz. 432  
29. Reserve Binnenstad- en Havenvisie Blz. 433  
30. Verwachte verliezen grondexploitatie Blz. 434  
31. Voorlopig resultaat grondexploitatie Blz. 435  
32. Voorziening egalisatie rioolheffing Blz. 436  
33. Voorziening dubieuze debiteuren SOZA Blz. 437  
34. Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 438  
35. Voorziening mobiliteitsverband Blz. 439  
Meerjarenraming 2020 - 2022 Blz. 440  
Meerjarenraming 2020-2022 Blz. 441  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2020-2022 Blz. 442  
Ontwikkeling EMU-saldo 2020-2022 Blz. 443  
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 444  
Geprognosticeerde balans meerjarig Blz. 445  
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 446  
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 447  
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud