Uitgaven

14,4%

€ 8.384.829

14,4% Complete

Inkomsten

74,77%

€ 43.532.740

74,77% Complete

Saldo

0%

€ -35.147.911

Programma 5 Middelen

Uitgaven

14,4%

€ 8.384.829

14,4% Complete

Inkomsten

74,77%

€ 43.532.740

74,77% Complete

Saldo

0%

€ -35.147.911

Inhoud

Programma 5 Middelen

Het basisuitgangspunt van dit college is een duurzaam financieel beleid. Dit willen wij  realiseren door een meerjarenbegroting die in evenwicht is en waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het hanteren van deze uitgangspunten betekent voor het realiseren van onze ambities dat vooraf financiële ruimte aanwezig dient te zijn of dat deze gecreëerd dient te worden.

 

Hoewel het ons bekend is dat de woonlasten in Brielle ruim onder het landelijke gemiddelde liggen, willen wij de belastingen niet anders dan trendmatig verhogen.

Voor de gemeentelijke tarieven geldt dat wij gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de kostendekkendheid hiervan te verhogen.

 

In de Kadernota 2019 e.v. is gesproken over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP heeft tien maatschappelijke opgaven benoemd, die in gezamenlijkheid opgepakt moeten worden door gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het gaat daarbij om klimaatadaptatie, toekomstbestendig wonen, versterking van de regionale economie, vitaal platteland, versterking binnen het sociale domein, de opvang, begeleiding, huisvesting, integratie of terugkeer van vluchtelingen, het voorkomen en oplossen van problematische schulden, maar ook over noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar bestuur en passende financiële verhoudingen. Om ook gemeenten de mogelijkheid te geven om hieraan bij te dragen, heeft de Rijksoverheid het accres verruimd. Wij hebben in dit collegeprogramma binnen de programma’s Wonen, Werken en Leven aangegeven op welke genoemde punten dit jaar willen inzetten, in samenwerking met onze regiogemeenten en andere partijen.

 

Wat willen we bereiken??

 1. Solide en duurzaam financieel beleid waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.
 2. Effectief gebruik van mogelijkheden van subsidies, co-financieringsmogelijkheden, fiscale voordelen en bijdragen uit publieke en private fondsen.
 3. Effectieve sturing op de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 5 en resultaat ter dekking van overige programma's.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 8.384.829 10.337.753 6.496.955 6.041.082
Baten -43.532.740 -43.538.709 -41.814.994 -41.699.043

Beleidsinitiatieven

Doelstellingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

 

Toelichting

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

 

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging 6.498.264 6.088.795 5.486.260 5.300.143 5.300.143
Onvermijdbaar:          
fiscale gevolgen ambtelijke fusie   100.000 100.000 100.000 100.000
           
Gewenst:          
onderzoek vastgoed    5.000      
           
Ontwikkelingen:          
financiële reductie bedrijfsvoering     -73.526 -219.769
           
Mutaties bestaand beleid:          
onderhoud gebouwen Kadernota   23.000   4.000 165.500
onderhoud gebouwen overig     -40.000 -67.050 -115.050
gronden mva   34.256 34.256 34.256 34.256
rente lasten   55.008 18.072 80.109 -234.210
aan taakvelden toegerekende rente   -96.168 -167.798 -493.855 -486.232
doorberekening personeelslasten   15.183 15.183 15.183 15.183
mutaties reserves   2.142.911 4.834.296 1.540.299 1.424.861
overige lasten per saldo   867 37 276 346
           
Kapitaallasten investeringen:          
afschrijving   9.995 10.167 10.348 11.059
rente   5.982 47.280 46.772 44.995
           
Totaal lasten programma 6.498.264 8.384.829 10.337.753 6.496.955 6.041.082
           
Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging -41.097.231 -39.234.474 -38.786.221 -38.518.296 -38.518.296
Onvermijdbaar:          
aframen huur Arsenaal   80.000      
           
Gewenst:          
taakstelling verhogen tarieven leges -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
plafond BTW compensafiefonds   -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
           
Mutaties bestaand beleid:          
baten gronden   -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
baten gebouwen   -66.243 -66.243 -66.243 -66.243
dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
rente over eigen vermogen   -55.008 -18.072 -80.109 166.059
OZB eigenaren   86.796 76.161 67.727 47.147
precariobelasting   46.343 46.343 46.343 46.343
algemene uitkering gemeentefonds -799.742 -1.026.726 -1.255.727 -1.353.477
mutaties reserves   -3.127.271 -3.302.606 -1.549.145 -1.560.888
overige baten per saldo   -6.141 -4.345 -2.544 -2.688
           
Totaal baten programma -41.097.231 -43.532.740 -43.538.709 -41.814.994 -41.699.043
           
Saldo programma -34.598.967 -35.147.911 -33.200.956 -35.318.039 -35.657.961

Onvermijdbaar

 • Fiscale gevolgen ambtelijke fusie
  Op 15 september 2017 heeft de staatsecretaris van Financiën bekendgemaakt dat de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling voor gemeentelijke fusieorganisaties - op basis van een arrest van het Europese hof van Justitie - wordt beëindigd. Uw raad is hierover geïnformeerd in oktober 2017. De koepelvrijstelling voorziet onder bepaalde voorwaarden in een vrijstelling van btw voor de diensten die een samenwerkingsverband (koepel) verricht aan haar leden. De ruimere toepassing hield in dat de koepelvrijstelling ook van toepassing was verklaard op fusieorganisaties waarbij de diensten van een fusieorganisatie door de leden voor 70% of meer worden gebruikt voor btw onbelaste overheidsactiviteiten of btw vrijgestelde activiteiten. De prestaties van de fusieorganisatie kon dan vrij van btw aan de aangesloten gemeente plaatsvinden. De te verhalen btw door gemeenten geschiedt volgens het btw-mengpercentage, waarbij voor een overgroot deel de btw verhaald wordt op het btw compensatiefonds, een klein deel op de btw-aangifte en een klein deel als kostenverhogend. Deze systematiek blijft gehandhaafd, echter doordat thans btw dient te wordt berekend over een hoger absoluut bedrag (ook btw over salariskosten medewerkers), neemt het kostenverhogend deel voor de gemeente toe. Voorshands wordt dit nadeel geschat op € 100.000.

 

 • Aframen huur Arsenaal

Gelet op het proces om te komen tot de planvorming herbestemming Arsenaal is het niet de verwachting dat in 2019 een huuropbrengst van € 90.000, - wordt gegenereerd. Op basis van besluitvorming over de definitieve herbestemming van het Arsenaal kan t.z.t. (in de loop van 2019) een realistisch bedrag worden bijgeraamd en kunnen eventuele investeringskosten om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe bestemming inzichtelijk gemaakt worden.

Gewenst

 • Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

 

 • Taakstelling verhogen tarieven leges

Voor de gemeentelijke tarieven geldt dat onderzocht gaat worden in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de kostendekkendheid hiervan te verhogen.

 

 • Plafond BTW compensatiefonds

Tot nu toe was in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds een geraamd bedrag opgenomen voor de mate waarin de declaraties van gemeenten onder het BTW compensatie fonds plafond bleven. Bij onderuitputting vloeit dit bedrag terug in het gemeentefonds en komt daardoor ten gunste van de algemene uitkering. Overigens wordt een tekort uit het gemeentefonds genomen en komt daarmee ten laste van de Algemene uitkering. Vanaf 2019 wordt de meerjarenraming van de ruimte onder het plafond BCF niet langer meegeraamd in de algemene uitkering en dus lopen deze bedragen niet mee in de uitkeringsfactoren. Na afstemming met de Provincie is besloten dat het reëel is een bedrag van € 300.000 in de begroting op te nemen.

Ontwikkelingen

 • Financiële reductie bedrijfsvoering

In het bedrijfsplan van de Werkorganisatie Voorne is opgenomen dat de werkorganisatie wordt belast met een financiële reductie van 5% structureel ten opzicht van de ingebrachte bedrijfsvoeringslasten door de drie gemeenten bij aanvang. Voor Brielle betekent dit een budgettair voordeel van:

Korting 2021

1%

            €  73.526

Korting 2022

3%

            €  219.769

Korting 2023

5%

            €  366.282

Mutaties bestaand beleid

 • Onderhoud gebouwen Kadernota

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan zal - uitgaande van de 6-jarige cyclus voor schilderwerk- met name in 2022 aan diverse panden schilderwerk moeten worden uitgevoerd

 

 • Onderhoud gebouwen overig

De verlagingen betreffen correcties voor cyclisch onderhoud dat niet hoeft plaats te vinden.

 

 • Gronden MVA

Betreft locatie J.Matthijssenlaan. Zie paragraaf Grondbeleid, onderdeel materiële vaste activa voor een nadere toelichting.

 

 • Rente lasten

De rente, 4% gerekend over de stand van de reserves per 1 januari wijkt af van de vorige begroting door diverse mutaties in de reserves. Zie paragraaf ‘Overzicht van baten en lasten’ voor een nadere uitsplitsing van de mutaties in de reserves.

 

 • Aan taakvelden toegerekende rente

Rente wordt doorbelast aan diverse taakvelden binnen alle programma’s. De verschillen ontstaan door afwijkingen van bestaande investeringen ten opzichte van de vorige begroting en nieuwe investeringen.

 

 • Doorberekening personeelslasten

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s. De mutaties op personeelskosten en overige overheadkosten zijn zo nodig toegelicht bij Programma 1. Bestuur & organisatie.

 

 • Mutaties reserves

Zie paragraaf ‘Overzicht van baten en lasten’ voor een nadere uitsplitsing van de mutaties in de reserves.

 

 • Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

 • Baten gronden

Betreft locatie J. Matthijssenlaan. Zie paragraaf Grondbeleid, onderdeel materiële vaste activa voor een nadere toelichting.

 

 • Baten gebouwen

De totale huuropbrengst is lager doordat voor het Arsenaal en de Infirmerie de huur tijdelijk is verlaagd; het Arsenaal in 2019 minus € 80.000 en de Infirmerie vanaf 2019 minus € 10.800.
De huuropbrengst is hoger doordat voor de Langestraat 31 de huuropbrengst vanaf 2019 weer is opgenomen voor € 71.014.

 

 • Dividend BNG

De winst en de solvabiliteitsratio’s van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn over 2017 gestegen. Aan de aandeelhouders is voorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25 naar 37,5 procent. Dit leidt er tevens toe dat de geraamde dividendopbrengst wordt bijgesteld.

 

 • Rente over eigen vermogen

Zie toelichting bij rente lasten.

 

 • OZB eigenaren

Opbrengst OZB is gebaseerd op werkelijke ontvangsten en de woningbouwplanning.

 

 • Precariobelasting

De gerealiseerde precariobelasting was in 2017 significant lager dan begroot door een correctie van de aan Tennet opgelegde heffing. Op basis van een onderbouwde en door de gemeente Brielle gevalideerde herziening van het aantal M1 kabel in de gemeentegrond. Dit leidt tot een herziening van de opbrengst voor precariobelasting.

 

 • Algemene uitkering gemeentefonds

De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2018 laat ten opzicht van de huidige meerjarenraming (2018-2021) een toename zien. Dit is inclusief de naar het gemeentefonds overgehevelde integratie-uitkering sociaal domein en inclusief de gewijzigde verrekening uit het BTW-compensatiefonds.

 

 • Mutaties reserves

Zie paragraaf ‘Overzicht van baten en lasten’ voor een nadere uitsplitsing van de mutaties in de reserves.

Investeringen

Investeringen

Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2019-2022 geen investeringen opgenomen

Beleidsindicatoren

Waarom?

Artikel 8 van het BBV  (Besluit begroting en verantwoording ) schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Voor dit programma is dit niet van toepasssing.

Verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Beleidsinformatie

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en creëert waarde door het aanbieden van goedkope en duurzame financiering. De bank biedt haar klanten een breed pakket van financiële dienstverlening aan: onder andere kredietverlening, betalingsverkeer, gebiedsontwikkeling, duurzame projectfinanciering en participaties in publiek-private samenwerkingen. Daarmee draagt de bank zowel bij aan lagere kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de Nederlandse burger als aan een duurzamer Nederland en in het verlengde daarvan aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Beleidsinformatie

Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 19 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten.

In de begroting 2019 zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2019:

 • Handhaven van de schaalgrootte:
  • Binden en boeien van de huidige deelnemers;
  • Volgen van ontwikkelingen bij gemeenten, die hun belastingtaak nog zelfstandig uitvoeren.
 • Basis op orde:
  • Verdere versterking processen en digitalisering (richting 1: processen, ketengericht werken, gegevensuitwisseling);
  • Compleetheid en juistheid van administraties en registraties;
  • Ontwikkeling primaire systemen in samenhang met landelijk stelsel van basisregistraties;
  • Voorbereiding ISAE-3402 implementatie.
 • Dienstverlening:
  • Uitvoeren van de dienstverlening conform DVO;
  • Verdere uitvoering van voor SVHW relevante onderdelen van de Digitale Agenda 2020;
  • Verdere ontwikkeling van het digitale kanaal (o.a. ontsluiten Klantdossier);
  • Sociaal invorderen /stroomlijning invorderingsproces;
  • Invulling/onderzoek richting 2 en 3;
 • Uitvoering Wet WOZ:
  • Verdere implementatie van de interactieve WOZ;
  • Continueren voorbereidingen voor waarderen op gebruikersoppervlak.
 • Samenwerking:
  • Continueren samenwerking collega belastingkantoren;
  • Identificeren en waar mogelijk benutten van samenwerkingsmogelijkheden met andere instanties.
 • Personeel:
  • Competentie ontwikkeling;
  • Implementatie aanpassingen ten gevolge van invoering Wnra.

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's.

Het betreft onder andere de volgende nota's:

 • Artikel 212
 • Artikel 213
 • Artikel 213a
 • Retributieverordening
 • Verordening precariobelasting
 • Verordening hondenbelasting
 • Verordening onroerendezaakbelastingen
 • Verordening reclamebelasting
 • Verordening kwijtschelding

Taakvelden

Taakvelden

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:

 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud