Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Programma 5 Middelen

Programma 5 Middelen

Het basisuitgangspunt van dit college is een duurzaam financieel beleid. Dit willen wij  realiseren door een meerjarenbegroting die in evenwicht is en waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het hanteren van deze uitgangspunten betekent voor het realiseren van onze ambities dat vooraf financiële ruimte aanwezig dient te zijn of dat deze gecreëerd dient te worden.

 

Hoewel het ons bekend is dat de woonlasten in Brielle ruim onder het landelijke gemiddelde liggen, willen wij de belastingen niet anders dan trendmatig verhogen.

Voor de gemeentelijke tarieven geldt dat wij gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de kostendekkendheid hiervan te verhogen.

 

In de Kadernota 2019 e.v. is gesproken over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP heeft tien maatschappelijke opgaven benoemd, die in gezamenlijkheid opgepakt moeten worden door gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het gaat daarbij om klimaatadaptatie, toekomstbestendig wonen, versterking van de regionale economie, vitaal platteland, versterking binnen het sociale domein, de opvang, begeleiding, huisvesting, integratie of terugkeer van vluchtelingen, het voorkomen en oplossen van problematische schulden, maar ook over noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar bestuur en passende financiële verhoudingen. Om ook gemeenten de mogelijkheid te geven om hieraan bij te dragen, heeft de Rijksoverheid het accres verruimd. Wij hebben in dit collegeprogramma binnen de programma’s Wonen, Werken en Leven aangegeven op welke genoemde punten dit jaar willen inzetten, in samenwerking met onze regiogemeenten en andere partijen.

 

Wat willen we bereiken??

  1. Solide en duurzaam financieel beleid waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.
  2. Effectief gebruik van mogelijkheden van subsidies, co-financieringsmogelijkheden, fiscale voordelen en bijdragen uit publieke en private fondsen.
  3. Effectieve sturing op de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 5 en resultaat ter dekking van overige programma's.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 8.384.829 10.337.753 6.496.955 6.041.082
Baten -43.532.740 -43.538.709 -41.814.994 -41.699.043