Uitgaven

30,43%

€ 17.718.603

30,43% Complete

Inkomsten

1,96%

€ 1.142.946

1,96% Complete

Saldo

0%

€ 16.575.657

Programma 4 Leven

Uitgaven

30,43%

€ 17.718.603

30,43% Complete

Inkomsten

1,96%

€ 1.142.946

1,96% Complete

Saldo

0%

€ 16.575.657

Inhoud

Programma 4 Leven

Wij willen de gemeente Brielle een aantrekkelijke, veilige plek maken en houden om te leven, op te groeien en oud te worden. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente. We zijn trots op wat we hebben: onze goed onderhouden kernen en wijken met scholen, sportvoorzieningen en sociaal-culturele centra, de vele verenigingen, het overal aanwezige groen en water, de fraaie vesting, de horecavoorzieningen, het winkelaanbod, de zorgcentra, het vrijwilligerswerk, de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning thuis en alles wat Brielle verder biedt. We willen dat nu, maar ook in de toekomst onze inwoners hier gebruik van kunnen maken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan het behoud en versterken van deze leefkwaliteiten.

 

Wij willen investeren in de binnenstad van Brielle en samen met alle betrokken partijen inzetten op de noodzakelijke transformatie van ‘place to buy’ tot ‘place to be’. In januari 2018 is de Binnenstads- en havenvisie vastgesteld. De doelstellingen zijn: een levendige binnenstad met veel beleving en passende functies, een aantrekkelijke haven als integraal onderdeel en verrijking van de binnenstad, benutting van de cultuurhistorische kwaliteiten, vergroting toeristisch bezoek als noodzaak voor behoud van leefbaarheid van de stad. Wij prioriteren de uitwerking met het oog op de viering van 450 jaar Libertatis Primitiae in 2022.

 

Belangrijk onderdeel van het programma Leven is het sociaal domein. De hoofdthema’s in het sociaal domein zijn: participatie, preventie en sociale cohesie. Volwaardig deelnemen aan de samenleving van iedereen naar ieders vermogen, stimuleren dat iedereen erbij hoort. Samen op weg naar een duurzame en zorgzame samenleving in Brielle. De afgelopen jaren heeft de transitie in het sociaal domein plaats gevonden: het Rijk heeft in 2015 veel taken, verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten gedecentraliseerd, met de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs als wettelijk kader. Het accent heeft de eerste tijd gelegen op een mensvriendelijke invoering. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat er veel dingen goed gaan, maar dat er doorontwikkeling (transformatie) nodig is om nog meer richting de oorspronkelijke doelstellingen (zoals preventie, benutten eigen kracht, voorkomen te zware zorg, maatwerk etc) te komen. Samen met de omliggende gemeenten wordt een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren, waarin die transformatie verder handen en voeten wordt gegeven.

 

Wat willen we bereiken??

 1. Een levendige en leefbare binnenstad van Brielle die meer bezoekers aantrekt.
 2. Een aantrekkelijke, levendige, leefbare, zorgzame en inclusive community waarin inwoners de kans krijgen om te participeren en naar vermogen bij te dragen aan Brielle.
 3. Kinderen en jongeren groeien op in een veilige en stimulerende omgeving.
 4. Bieden van maatwerk, inzet op preventie, benutten eigen kracht en zo lang mogelijk voorkomen van zware zorg.

Wat mag het kosten

Baten en lasten programma 4 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 17.718.603 17.990.617 17.793.233 17.869.900
Baten -1.142.946 -3.542.186 -1.142.186 -1.142.186

Beleidsinitiatieven

Doelstellingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?


 

Toelichting

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging 17.232.066 17.019.421 16.924.069 16.848.412 16.848.412
Onvermijdbaar:          
rijksvaccinatieprogramma   24.200 24.200 24.200 24.200
           
Gewenst:          
herdenking/viering Brielle 450 jaar    25.000 75.000 150.000 200.000
nationale Den Briel lezing/penning   15.000 15.000 15.000 15.000
ruimte stadhuis/museum voor reguliere tentoonstellingen   35.000 5.000 5.000 5.000
gastconservator en projectmedewerker   39.000 39.000 39.000 39.000
uitvoering cultuurbeleid   75.000 75.000 75.000 75.000
informatie Brielse geschiedenis   20.000 20.000 20.000 20.000
verenigingsleven   5.000 10.000 10.000 10.000
actieve jeugd   15.000      
deelnemen aan de samenleving   75.000 100.000 100.000 100.000
gebiedsteam sociaal domein   23.000 23.000 23.000 23.000
ouderenbeleid   25.000 50.000 50.000 50.000
           
Investeringen:          
Binnenstad- en havenvisie (1 april monument)     40.000 39.000 38.000
nieuwbouw sportzaal Reede         85.000
leefbaarheidsvisie Zwartewaal       385.000 378.250
           
Mutaties bestaand beleid:          
onderhoud Dukdalf kadernota   -6.000   -45.700 16.300
onderhoud gymzaal Tromp   -19.000 -19.000 -26.000 -28.500
Stichting Kunst en Cultuur   50.000 50.000 50.000 50.000
energielasten Dijckhuis   -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
onderhoud Dijckhuis     -1.000 -5.500 -3.000
schoolmaatschappelijk werk   11.000 11.000 11.000 11.000
uitvoeringskosten sociaal domein   -115.580 -115.580 -115.580 -115.580
dekking uit integratie uitk. sociaal domein   -30.751 -30.751 -30.751 -30.751
Basis GGZ/Traject Pak je Kans   30.751 30.751 30.751 30.751
Basis GGZ overig   40.000 40.000 40.000 40.000
Lokale jeugdhulp J&O   -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
maatwerkvoorzieningen materieel Wmo   -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
individuele begeleiding   -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
onderhoud theater techniek (MOP)   1.967 -23.838 15 -10.785
doorberekening personeelslasten   146.805 146.805 146.805 146.805
overige doorbelastingen   128.227 130.643 -42.779 -43.407
verhoging subsidies (2,6%)   52.412 43.648 43.648 43.648
gemeenschappelijke regelingen   198.641 198.641 198.641 198.641
overige lasten per saldo   -29.292 -45.460 -59.394 -47.994
           
Kapitaallasten investeringen:          
afschrijving   1.081 321.262 -22.700 -43.886
rente   12.721 3.227 -12.835 -104.204
           
Totaal lasten programma 17.232.066 17.718.603 17.990.617 17.793.233 17.869.900
           
Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging -1.291.326 -1.299.526 -1.299.526 -1.299.526 -1.299.526
Mutaties bestaand beleid:          
opbrengsten Dukdalf   17.000 17.000 17.000 17.000
bijdragen Dijckhuis   15.000 15.000 15.000 15.000
wmo eigen bijdragen   128.000 128.000 128.000 128.000
batig saldo locatie J. Mattijssenlaan     -2.400.000    
overige baten per saldo   -3.420 -2.660 -2.660 -2.660
           
Totaal baten programma -1.291.326 -1.142.946 -3.542.186 -1.142.186 -1.142.186
           
Saldo programma 15.940.740 16.575.657 14.448.431 16.651.047 16.727.714

Onvermijdbaar

 • Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 treden artikelen rond het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) in werking. Het RVP is hiermee wettelijk verankerd in de WPG. In de wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente dient de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie te beleggen. Op die manier voeren de uitvoeringsorganisaties het RVP en de JGZ programmatisch in samenhang uit. De extra bijdrage aan CJG Rijnmond is voorlopig op € 24.200 berekend. Voor de uitvoering wordt het macrobudget overgeheveld naar het Gemeentefonds. De verdeling per individuele gemeente wordt in de decembercirculaire 2018 bekend gemaakt.

Gewenst

 • Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

 

 • Gastconservator en projectmedewerker

In het door de gemeenteraad op 4 juli 2017 vastgestelde Museumbeleidsplan 2017-2023 is o.a. voorzien in een gastconservator en een projectmedewerker. De daaraan verbonden middelen (samen € 39.000) waren toen tot en met 2018 al in de begroting opgenomen. Conform de looptijd van het Museumbeleidsplan zijn de benodigde middelen thans in de begroting opgenomen.

Mutaties bestaand beleid

 • Onderhoud Dukdalf kadernota

De raming van € 45.700 voor het groot onderhoud 2021 wordt gecorrigeerd omdat de betreffende bedragen al in 2019 zijn opgenomen.
Bij het zwembad en de sporthal dienen in 2022 de nodige vervangingen aan installaties plaats te vinden voor een totaalbedrag van € 75.500. Ten opzichte van het geraamde bedrag in 2021 een verhoging van € 16.300.

 

 • Onderhoud Dukdalf

Het onderhoud aan gebouwen als DukdalfBRES en Dijckhuis is begroot volgens de meest actuele versie van het MOP.

 

 • Onderhoud gymzaal Tromp

Het bedrag voor algemeen onderhoud is  structureel te hoog  in de begroting opgenomen en wordt nu verlaagd met € 19.000. Verder  is het bedrag voor (incidenteel) groot onderhoud 2020 uit de vorige Kadernota ook opgenomen in jaarschijf 2021. Dit wordt nu gecorrigeerd.
In 2022 is een post te worden opgenomen van € 6.000,- (4.000 schilderwerk en 2.000 houtschades) voor het uitvoeren van het buitenschilderwerk aan de gymzaal Tromp. Een verlaging van € 9.500 ten opzichte van de raming 2021.

 

 • Stichting kunst en cultuur

Vanaf 1 januari 2018 is de detacheringsovereenkomst inzake coördinatoren met de Stichting Kunst en Cultuur vervallen. Volgens afspraak zal de stichting nu zelf in de vacature gaan voorzien. De betreffende salarislasten vervallen in de gemeentelijke begroting en worden conform afspraak toegevoegd aan de subsidie van de stichting (€ 50.000).

 

 • Energielasten/Bijdragen Dijckhuis

Door het installeren van een timer, zodat de kachel niet meer dag en nacht aanstaat, kan de raming voor energielasten bij Dijckhuis met € 5.000 worden verlaagd. Door een andere beheerstructuur (onderverhuur via hoofdhuurder) worden er minder lasten (€ 10.000) rechtstreeks doorbelast aan derden.

 

 • Onderhoud Dijckhuis

Het onderhoud aan gebouwen als DukdalfBRES en Dijckhuis is begroot volgens de meest actuele versie van het MOP.

 

 • Schoolmaatschappelijk werk

Het collegebesluit van 2010 gaf aan dat de gemeente 3 uur SMW zou financieren als het Speciaal Onderwijs zelf ook 3 uur zou financieren. Op dit moment is er 3 uur SMW op Speciaal Onderwijs, gefinancierd door school. Omdat die te weinig zijn, wordt er, conform het besluit van 2010, door de gemeente aangevuld (€ 11.000).

 

 • Uitvoeringskosten sociaal domein

Bij de invoering van de drie decentralisaties Sociaal Domein in 2015 is 10% van het rijksbudget afgezonderd ter dekking van de uitvoeringskosten. Het hiervan resterend deel van € 115.580 is vanuit dit programma  overgeheveld naar de algemene post salarislasten.

 

 • Dekking uit integratie uitkering sociaal domein

Zie toelichting bij Basis GGZ/Traject Pak je kans

 

 • Basis GGZ/Traject Pak je kans

Besloten is ter voorkoming van wachtlijsten in de basisbezetting deel te nemen aan het traject Pak je Kans. Het succes van een Pak je Kans traject zit er onder andere in dat er snel geschakeld wordt na een politiezorgmelding. Inzet van een coach binnen 48 uur is hierbij het uitgangspunt. Deze manier van inzetten past niet binnen de huidige inkoop. De extra lasten hiervoor bedragen € 15.751. Te dekken uit de stelpost sociaal domein.

Deze methodiek wordt gebruikt om het risico op recidive onder jeugdigen terug te dringen en in een latere fase het inzetten van zwaardere vormen van jeugdhulp te  voorkomen. Deze methodiek werd de afgelopen jaren door de politie, Veilig Thuis en andere professionals sterk gemist.

Voor 2017 (verlengd in 2018) is de preventieve en basis GGZ ingekocht via een aanbesteding. Het budget voor Brielle was € 25.000, dit is verdeeld over een aantal zorgaanbieders gekoppeld aan een budgetplafond. De productie Basis GGZ(aantal trajecten) lag ruim boven de budgetplafonds, ofwel de zorgvraag was groter dan het beschikbare budget. Dit zorgt er voor dat er cliënten doorgestuurd zijn naar de specialistische GGZ en zorg meer op afstand hebben gekregen. Voor 2019 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden (op Voorne). Om te voldoen aan de zorgvraag wordt er voor gesteld om een extra budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de basis GGZ. Dit bedrag kan worden gedekt uit de ruimte binnen de bestaande stelpost sociaal domein.

Beide posten worden gedekt door verlaging van de stelpost sociaal domein (€ 30.751).

 

 • Basis GGZ overig

Van de taken die van de GR Jeugdhulp in 2017 naar de gemeente zijn overgegaan is de raming voor gebiedsteaminzet te laag ingeschat. Het budget dient met € 40.000, te worden verhoogd. Deze verhoging kan worden gedekt uit de vrije ruimte binnen het budget lokale jeugdhulp J&O.

 

 • Maatwerkvoorzieningen materieel WMO

De aanbesteding en nieuwe financieringssystematiek van hulpmiddelen per 1 oktober 2015 heeft een structureel voordeel opgeleverd. Voor de scootmobielen kan de huidige raming van € 100.000,- met € 25.000,- worden verlaagd. Bij de woonvoorzieningen is een verlaging mogelijk van € 50.000,- op het budget van € 200.000,-.

 

 • Individuele begeleiding

Op basis van de realisatiecijfers 2016/2017 kan de raming voor individuele begeleiding worden verlaagd met € 30.000 naar € 120.000.

 

 • Onderhoud theather techniek (MOP)

De post onderhoud theatertechniek wordt uitgevoerd op basis van een MOP dat regelmatig wordt geactualiseerd. De meest recente cijfers zijn opgevoerd.

 

 • Doorberekening personeelslasten en overige

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s.

 

 • Verhoging subsidies (2,6%)

Alle subsidies zijn met 2,6% verhoogd, conform de uitgangspunten voor de begroting 2019.

 

 • Gemeenschappelijke regelingen

De ramingen zijn verhoogd in verband met de indexering van 2,6%. Daarnaast is de inleg aan de GR Jeugdhulp Rijnmond door een overproductie in 2016 o.b.v. van de zgn. “Vlaktaksberekening” voor 2019 € 105.917 hoger dan geraamd.

 

 • Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

 • Opbrengsten Dukdalf

Bij de opbrengst zaalhuur is al enige jaren sprake van een lagere opbrengst onder meer omdat een vaste huurder is gestopt met het structureel huren van een halve zaal (verlaging opbrengst van € 62.000 naar € 50.000). Verder blijft de opbrengst van de squash-accommodatie al jaren zo’n € 5.000 achter bij de oorspronkelijke raming van € 23.000.

 

 • WMO eigen bijdragen

Het Kabinet heeft een voorstel gedaan de huidige eigen bijdragen Wmo te gaan vervangen door een landelijk  vastgesteld abonnementstarief. O.b.v. het huidig cliëntenbestand wordt ingeschat dat de opbrengst hiervan € 92.000 zal zijn. Een verlaging van € 128.000 t.o.v. de opbrengst eigen bijdragen.

De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd via de Algemene uitkering. Een globale berekening o.b.v. het macrobudget geeft een compensatiebedrag voor Brielle van € 118.000. Per saldo dus een tegenvaller van € 10.000.

 

 • Batig saldo locatie J.Matthijssenlaan

Deze opbrengst was was reeds opgenomen voor 2017 maar zal naar verwachting pas in 2020 gerealiseerd worden.

Investeringen

2019

Binnenstad- en havenvisie: 1 April monument
Investeringsbedrag: € 400.000
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2020

GBS technische ruimte 3e verdieping BRES
Investeringsbedrag: € 78.000
Afschrijving: 15 jaar lineair.
Toelichting: De werkzaamheden aan de technische ruimte op de 3e verdieping van Bres zijn op basis van het meest recente MOP doorgeschoven naar 2020.

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 2.500.000
Afschrijving: 50 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 900.000
Afschrijving: 20 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal
Investeringsbedrag: € 1.600.000
Afschrijving: 40 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2021

Electrolyse zwembad
Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 15 jaar lineair.
Toelichting: De elektrolyse is in 2006 vervangen. Deze installatie zorgt mede voor een goede kwaliteit van het zwembadwater door de toevoeging van het chloor. De installatie heeft een levensduur van 15 jaar, zonder deze apparatuur kan de kwaliteit van het zwembadwater niet gegarandeerd worden. Voor 2021 een bedrag opnemen van € 75.000. Dit betreft een nieuwe installatie inclusief buffervat.

Nieuwbouw sportzaal Reede
Investeringsbedrag: € 1.000.000
Afschrijving: 50 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Inrichting sportzaal Reede
Investeringsbedrag: € 100.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2022

geen

Beleidsindicatoren

Waarom?

Artikel 8 van het BBV  (Besluit begroting en verantwoording ) schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school (jaar: 2017): 0 (1,29).

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (jaar:2017): 22,90 (18,83).

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO+MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat (jaar:2016): 2,1 % (1,20%).

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (jaar: 2016): 41,7% (49,9%).

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (jaar: 2015): 4,59% (3,48%)

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar) (jaar: 2015): 0,8% (0,98%)

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede halfjaar 2017): 6,9 % (8,8%)

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede halfjaar 2017): 1,0% (0,9%)

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) (tweede halfjaar 2017): ….% geen gegevens beschikbaar (0,5%).

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners (tweede halfjaar 2017): 60 (46).

Verbonden partijen

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

Beleidsinformatie:

Diverse ontwikkelingen waren voor het algemeen bestuur aanleiding om onderzoek te laten doen naar de toekomst van het streekarchief. Hierin is o.m. meegenomen de gevolgen van de uittreding van de vm. gemeente Rozenburg en van het Waterschap Hollandse Delta, de problemen met de huidige huisvesting alsmede de nieuwe taken voor het streekarchief, zoals toezicht en inspectie bij de deelnemers en de vorming van een e-depot.

In 2017 heeft het algemeen bestuur van het streekarchief ingestemd met een uitgebracht advies door de gemeentesecretarissen en hoofden DIV van de deelnemende gemeenten. In grote lijnen komt dit erop neer dat het Streekarchief zich gaat ontwikkelen tot een Streekarchief Nieuwe Stijl, waarbij het zwaartepunt zal liggen op het beheer en breed toegankelijk maken en uitdragen van de historische collecties en (overheids)archieven. De nieuwe taken op archiefbeheer zoals de verdere digitalisering, het ontwikkelen van een e-depot en intensiever toezicht en inspectie op het documentaire informatiebeheer van de deelnemende gemeenten, zal (op termijn) worden opgedragen aan en uitgevoerd door derde professionele en gespecialiseerde partijen.

Ook dient er een nieuwe gemeenschappelijke regeling te komen vanwege de hiervoor genoemde ontwikkelingen en ontstane nieuwe situatie. Dit zal gevolgen hebben voor de bestuursvorm (intentie is de vorming van een BVO), het bestuur, de stemverhouding binnen het bestuur en de financiële verdeelsleutel tussen de deelnemers.

 

Raad voor het publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OGZRR)

Beleidsinformatie:
De Raad van publiek Belang vormt het Algemeen Bestuur van St. CJG Rijnmond waarin ook alle regiogemeenten zijn vertegenwoordigd.

Verwachte veranderingen die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen:
De financieringsstroom van het rijksvaccinatieprogramma loopt vanaf 2019 via de gemeente (algemene uitkering). Herziening van de rol CJG Rijnmond (Jeugdverpleegkundige en jeugdarts) in het onderwijs naast het Schoolmaatschappelijk werk.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeente Jeugdhulp Rijnmond

Beleidsinformatie:
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is opgericht vanuit het oogpunt van gemeenschappelijke inkoop van specialistische en dure jeugdhulp. De GRJR zorgt voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken (door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken die vallen onder het landelijke transitiearrangement, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Door gezamenlijk deze taken in te kopen is de beschikbaarheid geregeld zonder dat vooraf het feitelijk gebruik gedetailleerd bekend is.

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's:

 • Huisvestingsverordening 2015
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle
 • Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007)
 • Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012)
 • Verordening Financiële en materiële gelijkstelling 2015
 • Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer 2015
 • Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs “Samenhang decentralisatie jeugdzorg en Passend Onderwijs
 • Nota Kunst en Cultuur
 • Speerpuntenbeleid sport
 • Uitvoeringsprogramma sport
 • Museumbeleidsplan 2017-2023
 • Beleidsregels leerlingenvervoer
 • Beleidsplan Wmo (2013–2017)
 • Addendum beleidsplan Wmo 2015-2017
 • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2017-2019))
 • Beleidsplan Zorg en hulp voor jeugd 2014-2017
 • Nota vrijwilligersbeleid 2016
 • Nota mantelzorgbeleid 2015
 • Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)
 • Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009)

 

Verordeningen + beleidsregels:

 • Algemene Subsidie Verordening (2011 + Beleidsregels)
 • Verordening leerlingenvervoer (2014)
 • Subsidieverordening peuteropvang en voorschoolse educatie Gemeente Brielle 2018
 • Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie
 • Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
 • Verordening Jeugdhulp 2015
 • Beleidsregels jeugdhulp 2017
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brielle 2018
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018
 • Beleidsregels bewonersinitiatieven ten behoeve van de sociale samenhang

Taakvelden

Taakvelden

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:


4.1 Openbaar onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud