Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Programma 4 Leven

Programma 4 Leven

Wij willen de gemeente Brielle een aantrekkelijke, veilige plek maken en houden om te leven, op te groeien en oud te worden. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente. We zijn trots op wat we hebben: onze goed onderhouden kernen en wijken met scholen, sportvoorzieningen en sociaal-culturele centra, de vele verenigingen, het overal aanwezige groen en water, de fraaie vesting, de horecavoorzieningen, het winkelaanbod, de zorgcentra, het vrijwilligerswerk, de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning thuis en alles wat Brielle verder biedt. We willen dat nu, maar ook in de toekomst onze inwoners hier gebruik van kunnen maken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan het behoud en versterken van deze leefkwaliteiten.

 

Wij willen investeren in de binnenstad van Brielle en samen met alle betrokken partijen inzetten op de noodzakelijke transformatie van ‘place to buy’ tot ‘place to be’. In januari 2018 is de Binnenstads- en havenvisie vastgesteld. De doelstellingen zijn: een levendige binnenstad met veel beleving en passende functies, een aantrekkelijke haven als integraal onderdeel en verrijking van de binnenstad, benutting van de cultuurhistorische kwaliteiten, vergroting toeristisch bezoek als noodzaak voor behoud van leefbaarheid van de stad. Wij prioriteren de uitwerking met het oog op de viering van 450 jaar Libertatis Primitiae in 2022.

 

Belangrijk onderdeel van het programma Leven is het sociaal domein. De hoofdthema’s in het sociaal domein zijn: participatie, preventie en sociale cohesie. Volwaardig deelnemen aan de samenleving van iedereen naar ieders vermogen, stimuleren dat iedereen erbij hoort. Samen op weg naar een duurzame en zorgzame samenleving in Brielle. De afgelopen jaren heeft de transitie in het sociaal domein plaats gevonden: het Rijk heeft in 2015 veel taken, verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten gedecentraliseerd, met de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs als wettelijk kader. Het accent heeft de eerste tijd gelegen op een mensvriendelijke invoering. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat er veel dingen goed gaan, maar dat er doorontwikkeling (transformatie) nodig is om nog meer richting de oorspronkelijke doelstellingen (zoals preventie, benutten eigen kracht, voorkomen te zware zorg, maatwerk etc) te komen. Samen met de omliggende gemeenten wordt een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren, waarin die transformatie verder handen en voeten wordt gegeven.

 

Wat willen we bereiken??

  1. Een levendige en leefbare binnenstad van Brielle die meer bezoekers aantrekt.
  2. Een aantrekkelijke, levendige, leefbare, zorgzame en inclusive community waarin inwoners de kans krijgen om te participeren en naar vermogen bij te dragen aan Brielle.
  3. Kinderen en jongeren groeien op in een veilige en stimulerende omgeving.
  4. Bieden van maatwerk, inzet op preventie, benutten eigen kracht en zo lang mogelijk voorkomen van zware zorg.

Wat mag het kosten

Baten en lasten programma 4 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 17.718.603 17.990.617 17.793.233 17.869.900
Baten -1.142.946 -3.542.186 -1.142.186 -1.142.186