Uitgaven

14,87%

€ 8.659.386

14,87% Complete

Inkomsten

11,93%

€ 6.948.722

11,93% Complete

Saldo

0%

€ 1.710.664

Programma 3 Werken

Uitgaven

14,87%

€ 8.659.386

14,87% Complete

Inkomsten

11,93%

€ 6.948.722

11,93% Complete

Saldo

0%

€ 1.710.664

Inhoud

Programma 3 Werken

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van ons land en dus ook voor onze gemeente. We blijven ons inzetten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in onze gemeente.

 

In Brielle is de nauwe aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar geworden hoe beroepsonderwijs en arbeidsmarkt kunnen samenkomen, in  de unieke praktijkruimte van de Oefenfabriek van het Scheepsvaart en Transport College. Deltalinqs en haar achterban heeft dit mogelijk gemaakt. Een uniek voorbeeld voor Nederland. De komende jaren wordende Oefenfabriek en het onderwijs toekomstbestendig gemaakt door energietransitie, duurzame productie en digitalisering meer centraal te stellen. Op die manier kan deze MBO-instelling  een schakel in een circulaire keten worden, waarbij de regio de agrarische kwaliteiten van het eiland combineert met de groene chemie.

 

Toerisme en recreatie blijven belangrijke economische pijlers voor Brielle en Voorne-Putten. De visie op de Gastvrijheidseconomie is in 2016 door de raden vastgesteld. De kern van de visie is ‘verbinden en verbeteren’. Door de in het collegeprogramma genoemde maatregelen met betrekking tot bereikbaarheid, marketing en uitwerking van de binnenstads- en havenvisie  geven wij invulling aan de visie op en de doelstellingen van de Gastvrijheidseconomie.

 

Daarnaast zien we dat Voorne-Putten meer dan alleen toeristische mogelijkheden biedt. Wij ondersteunen de verkenning van de mogelijkheid om Voorne-Putten deel te laten zijn van de Groene Cirkels binnen de provincie Zuid-Holland. Wij willen Voorne-Putten inzetten als praktische proeftuin waar de werkelijke betekenis van het begrip circulaire economie in de praktijk kan worden ervaren in een Beleef- en expertisecentrum Circulaire Economie in Brielle.

 

Wat willen we bereiken?

 1. Een bredere economische ontwikkeling van gemeente en regio
 2. Behoud en versterking van werkgelegenheid
 3. Versterking van toerisme & recreatie als belangrijke pijler voor economische ontwikkeling
 4. Inzet op circulaire economie

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 3 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 8.659.386 6.895.911 5.951.359 5.943.878
Baten -6.948.722 -4.781.592 -3.825.747 -3.825.747

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Toelichting

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging 10.291.364 5.952.996 5.786.748 5.786.703 5.786.703
Gewenst:          
City marketing (binnenstad- en havenvisie)   100.000 117.500 100.000 100.000
versterken lokale economie     25.000    
Marketing Brielle    35.000 35.000 35.000 35.000
           
Mutaties bestaand beleid:          
bijstand en inkomensvoorzieningen   -98.608 -98.608 -98.608 -98.608
minimabeleid kadernota   84.900 84.900 84.900 84.900
minimabeleid overig   11.202 11.202 11.202 -2.245
participatie   -32.398 -32.340 -30.062 -24.079
groepsbegeleiding   30.000 30.000 30.000 30.000
vervoer groepsbegeleiding   10.000 10.000 10.000 10.000
Seggelant   2.532.195 902.051 0 0
doorberekening personeelslasten   12.542 12.542 12.542 12.542
overige doorbelastingen   -406 -407 -407 -424
overige lasten per saldo   8.937 8.937 8.937 8.937
           
Kapitaallasten investeringen:          
afschrijving          
rente   13.026 3.386 1.152 1.152
           
Totaal lasten programma 10.291.364 8.659.386 6.895.911 5.951.359 5.943.878
           
Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging -8.397.483 -4.130.165 -3.675.316 -3.675.316 -3.675.316
Mutaties bestaand beleid:          
bijdrage rijk WWB inkomensdeel   -162.000 -162.000 -162.000 -162.000
bijstand aan zelfstandigen   35.268 35.268 35.268 35.268
ontvangsten bijzondere bijstand   -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
Seggelant   -2.668.126 -955.845 0 0
overige baten per saldo   3.301 3.301 3.301 3.301
           
Totaal baten programma -8.397.483 -6.948.722 -4.781.592 -3.825.747 -3.825.747
           
Saldo programma 1.893.881 1.710.664 2.114.319 2.125.612 2.118.131

Onvermijdbaar

 • Niet van toepassing

Gewenst

 • Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Mutaties bestaand beleid

 • Bijstand en inkomensvoorziening

Op basis van de begroting GR Voorne Putten Werkt kan het huidig budget uitkeringslasten (€ 3.258.308) met € 98.608 worden verlaagd. Uitgangspunt zijn een gemiddeld aantal uitkeringen van 238 (2017: 246) en een indexering van 2% conform CPB.

 

 • Minimabeleid kadernota

In de begroting 2018 van de GR Voorne Putten Werkt is een verhoging van de raming voor bijzondere bijstand met € 77.900 naar € 204.300 opgenomen. De nieuwe raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2017 en rekening houdend met de landelijke trend van 10% stijging bij de bijzondere bijstand beschermingsbewind. Ook de nieuwe ramingen voor het persoonlijk minimabudget (€ 110.000) en collectieve ziektekostenverzekering (€ 98.500) zijn gebaseerd op de realisatie 2017. In verband hiermee worden de huidige ramingen respectievelijk met € 14.000 verhoogd en € 7.000 verlaagd.

 

 • Minimimabeleid overig

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar extra geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.  Het jaarlijks bedrag voor de al bestaande uitkering (Klijnsma gelden) is vanaf 2019 iets lager vastgesteld.

 

 • Participatie

Als gevolg van de verlaging van de rijksbijdrage voor re-integratie wordt ook het betreffende uitgaafbudget met een gelijk bedrag verlaagd.

 

 • Groepsbegeleiding

Op basis van de realisatiecijfers 2016/2017 dient de raming voor groepsbegeleiding te worden verhoogd met € 30.000 naar € 260.000.

 

 • Vervoer dagbesteding

Als gevolg van de toename van het aantal cliënten dient ook het budget voor vervoer met € 10.000 te worden verhoogd naar € 20.000.

 

 • Grondexploitatie bedrijventerreinen- Seggelant
  Een groot deel van de voor 2018 en 2019 verwachte verkoopopbrengsten van het bedrijventerrein Seggelant zijn doorgeschoven naar 2019 en 2020. Verder kan voor het nemen van winst niet gewacht worden op afronding van de gehele exploitatie, maar moet conform het ‘percentage of completion’ jaarlijks een deel van winst genomen worden. Dat deel van de winst wordt gestort in de algemene reserve grondexploitatie.

 

 • Doorberekening personeelslasten

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s.

 

 • Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

 • Bijdrage rijk WWB inkomensdeel

De (voorlopige) rijksbijdrage Inkomensdeel over 2018 ligt € 162.000 hoger dan geraamd.

 

 • Bijstand aan zelfstandigen

Gelet op de realisatie 2017 is in de begroting van de GR Voorne Putten Werkt de raming voor ontvangsten BZ verlaagd van € 40.000 naar € 6.000. De voorlopige rijksbijdrage BZ (vast budget) is voor 2018 vastgesteld op € 0. De huidige raming van € 1.268,- vervalt hiermee.

 

 • Ontvangsten bijzondere bijstand

De raming voor de terug ontvangsten bijzondere bijstand is door de GR Voorne Putten Werkt op het werkelijk niveau 2017 gebracht, een verhoging met € 27.000,- tot € 57.000,-.

Investeringen

Investeringen

Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2018-2021 geen investeringen opgenomen.

Beleidsindicatoren

Waarom?

Artikel 8 van het BBV  (Besluit begroting en verantwoording ) schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (2017): 628,2 (627,9).

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen:      

                                                                                         2015        42,9%  (47,0%)
                                                                                         2016        46,7%  (47,2%)

                                                                                         2017        46,5%  (47,7%)

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 jaar:

                                                                                        2015           69,8  (133,7)
                                                                                        2016       115,4   (142,2)

                                                                                        2017        119,7   (147,1)

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking(2017): 69,2 % (67,6).

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners (2e halfjaar 2017): 21,1 (21,9)

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (2e halfjaar 2017): 16,7 (18,7)

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Voorne Putten Werkt

Beleidsinformatie:
Uitvoerder is per 01-01-2017 een BV met als enig aandeelhouder de gemeente Nissewaard waarbij de andere gemeenten de Wsw-oude stijl inkopen (sterfhuisconstructie). De BV is onderdeel van de nieuwe afdeling Voorne-Putten Werkt, waarin de gemeenten op Voorne Putten deelnemen in een centrumgemeente-GR Voorne Putten Werkt met Nissewaard als centrumgemeente.

Samenwerkingsverband Regionaal OpsporingsTeam Sociale recherche (ROTS).

Uitvoerder is vanaf 01-01-2005 de Gemeente Nissewaard. Aangesloten zijn verder Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee.

Het doel van ROTS is het voorkomen en bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke uitkeringen en sociale voorzieningen. Hiertoe hebben de ROTS-gemeenten sociaal rechercheurs aangewezen als toezichthouders met ruime bevoegdheden om fraude effectief en efficiënt via bestuursrechtelijke trajecten te onderzoeken.

N.V. Eneco

Beleidsinformatie:

Om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer is de Eneco Groep begin 2017 gesplitst in een energiebedrijf en een bedrijf voor het netbeheer. Begin 2018 is een voorlopig besluit genomen over het houden of afbouwen van het aandelenbezit in Eneco. Een meerdeheidsbelang heeft gekozen voor afbouwen van het aandelenbezit. De financiële belangen zijn groot. Tegenover een relatief hoge verkoopopbrengst (zekerheid) staat een toekomstig dividend (onzekerheid). Er zijn heldere afspraken gemaakt over het proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Ook zijn de beoordelingscriteria geconcretiseerd en vastgelegd. Deze afspraken gaan onder andere over het belang van continuering van de duurzame strategie van Eneco. Ook zijn beoordelingscriteria vastgesteld voor potentiële kopers. Op enig moment kan het transactieproces resulteren in een concreet bod of in financiële contouren van een eventuele beursgang. Op dat moment is er concreter zicht op de uiteindelijke waarde van het aandelenpakket per aandeelhouder. Het eindresultaat zal aan alle aandeelhouders worden voorgelegd ten behoeve van het nemen van een definitief besluit. De verwachting is dat in de loop van 2019 definitieve besluitvorming kan worden gevraagd en de verkoop/transactie kan worden geeffectueerd.

Stedin Holding N.V.

Beleidsinformatie:
Om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer is de Eneco Groep begin 2017 ge-splitst in een energiebedrijf en een bedrijf voor het netbeheer, zijnde de Stedin Groep.

In de Stedin Groep beschikt iedere aandeelhouder over het zelfde aandelen belang als voorheen bij Eneco voor het splitsingsproces.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Beleidsinformatie:
In het Strategisch Kader 2017-2021 van Evides zijn voor de volgende pijlers meerjarige actieplannen opgesteld, welke zijn vertaald in uitvoeringsprogramma’s en strategische verbetertrajecten:
1. Het realiseren van uitstekende waterkwaliteit

2. Gecontroleerde omzetgroei van onze industriewateractiviteiten

3. Het waarmaken van onze klantbeloften

4. Verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen binnen Evides

5. Werken in de toekomst

6. Verbinden met onze omgeving

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's:

 • Nota Minimabeleid gemeente Brielle (2017)
 • Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015)
 • Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen 2014
 • Nota Tegenprestatie in de Participatiewet
 • Kadernota Participatiewet 2015
 • Nota Financieel kader Brielle voor de Participatiewet
 • Nota Wsw en Beschut werken onder de Participatiewet
 • Diverse bestemmingsplannen
 • Marktverordening
 • Strategische economische visie
 • Structuurvisie
 • Woonvisie
 • Diverse regionale visies waaronder een gebiedsvisie Voorne-Putten en de economische monitor Voorne-Putten

 

Verordeningen + beleidsregels:

 • Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
 • Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie
 • Beleidsregels 2012 Toelating tot de schulddienstverlening
 • Verordening handhaving, maatregelen en boeten Brielle 2015
 • Verordening Cliëntparticipatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sozawe) 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
 • Beleidsregels herziening, terugvordering en verhaal 2015
 • Beleidsregels Participatiewet 2015
 • Verordening Individuele Minimatoeslag Brielle 2017b
 • Verordening forensenbelasting
 • Verordening landtoeristenbelasting
 • Verordening watertoeristenbelasting
 • Marktgeldverordening

Taakvelden

Taakvelden

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:


3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud