Meer
Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud

Programma 2 Wonen

Programma 2 Wonen

We werken aan het behoud en de versterking van het groene karakter van de gemeente Brielle dat zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en uitnodigt tot bewegen, ontspannen en recreëren. We zetten in op de woonaantrekkelijkheid van de gemeente Brielle voor jonge gezinnen.  We zetten in op nieuwe grote woningbouwlocaties, zoals ‘Oude Goote’ en Meeuwenoord. Ons woningaanbod sluit in kwalitatieve zin aan op de behoefte van de inwoners van onze gemeente,  ook voor jongeren, starters en middeninkomens. We zetten ons in samenwerking met woningcorporaties in voor voldoende beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector. Om ons voorzieningenniveau op peil te houden richt Brielle zich op verdere groei van de bevolking. We blijven ons verzetten tegen de verkoop of onttrekking van sociale huurwoningen van het huidige bestand.

 

Ouderen of zorgbehoeftigen kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving als zij dat wensen. Aangepaste woningen blijven waar mogelijk beschikbaar voor de doelgroep. We zetten in op duurzaamheid en levensloopbestendigheid van woningen in Brielle.

 

Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Als gemeente Brielle zullen wij actief werken aan de uitwerking en concretisering van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten. Deze lange termijnvisie kent twee hoofdthema’s: energieneutraliteit en circulariteit. Energieneutraal betekent dat de totale vraag naar energie op Voorne-Putten op duurzame wijze wordt opgewekt, zo mogelijk binnen het eiland. Onder circulair verstaan we dat we onze economie omvormen naar kringlopen waarin de grondstoffen en reststromen maximaal worden hergebruikt. Samen met onze buurgemeenten werken we aan Voorne-Putten Circulair. Verder gaan we samen aan de slag met klimaatbestendigheid om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering.

 

Bereikbaarheid is belangrijk voor woon- en werkverkeer en toerisme. Samen met de buurgemeenten blijven wij aandacht vragen voor een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten en daarmee Brielle. Het openbaar vervoer en de fiets moeten steeds meer een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto kunnen zijn voor onze inwoners en bezoekers.

 

Wat willen we bereiken?

  1. Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu
  2. Maximale realisatie van het woningbouwprogramma voor alle doelgroepen
  3. Verduurzaming en levensloopbestendigheid van bestaande en nieuwe bouw bevorderen
  4. Een integrale aanpak van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en veiligheid
  5. Een goede bereikbaarheid van Brielle en Voorne-Putten
  6. Een circulair en energieneutraal Brielle en Voorne-Putten

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 2 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 13.953.216 15.144.260 13.692.659 11.784.032
Baten -6.198.326 -7.434.450 -5.968.175 -3.854.509