Uitgaven

23,96%

€ 13.953.216

23,96% Complete

Inkomsten

10,65%

€ 6.198.326

10,65% Complete

Saldo

0%

€ 7.754.890

Programma 2 Wonen

Uitgaven

23,96%

€ 13.953.216

23,96% Complete

Inkomsten

10,65%

€ 6.198.326

10,65% Complete

Saldo

0%

€ 7.754.890

Inhoud

Programma 2 Wonen

We werken aan het behoud en de versterking van het groene karakter van de gemeente Brielle dat zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en uitnodigt tot bewegen, ontspannen en recreëren. We zetten in op de woonaantrekkelijkheid van de gemeente Brielle voor jonge gezinnen.  We zetten in op nieuwe grote woningbouwlocaties, zoals ‘Oude Goote’ en Meeuwenoord. Ons woningaanbod sluit in kwalitatieve zin aan op de behoefte van de inwoners van onze gemeente,  ook voor jongeren, starters en middeninkomens. We zetten ons in samenwerking met woningcorporaties in voor voldoende beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector. Om ons voorzieningenniveau op peil te houden richt Brielle zich op verdere groei van de bevolking. We blijven ons verzetten tegen de verkoop of onttrekking van sociale huurwoningen van het huidige bestand.

 

Ouderen of zorgbehoeftigen kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving als zij dat wensen. Aangepaste woningen blijven waar mogelijk beschikbaar voor de doelgroep. We zetten in op duurzaamheid en levensloopbestendigheid van woningen in Brielle.

 

Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Als gemeente Brielle zullen wij actief werken aan de uitwerking en concretisering van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten. Deze lange termijnvisie kent twee hoofdthema’s: energieneutraliteit en circulariteit. Energieneutraal betekent dat de totale vraag naar energie op Voorne-Putten op duurzame wijze wordt opgewekt, zo mogelijk binnen het eiland. Onder circulair verstaan we dat we onze economie omvormen naar kringlopen waarin de grondstoffen en reststromen maximaal worden hergebruikt. Samen met onze buurgemeenten werken we aan Voorne-Putten Circulair. Verder gaan we samen aan de slag met klimaatbestendigheid om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering.

 

Bereikbaarheid is belangrijk voor woon- en werkverkeer en toerisme. Samen met de buurgemeenten blijven wij aandacht vragen voor een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten en daarmee Brielle. Het openbaar vervoer en de fiets moeten steeds meer een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto kunnen zijn voor onze inwoners en bezoekers.

 

Wat willen we bereiken?

 1. Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu
 2. Maximale realisatie van het woningbouwprogramma voor alle doelgroepen
 3. Verduurzaming en levensloopbestendigheid van bestaande en nieuwe bouw bevorderen
 4. Een integrale aanpak van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en veiligheid
 5. Een goede bereikbaarheid van Brielle en Voorne-Putten
 6. Een circulair en energieneutraal Brielle en Voorne-Putten

Wat mag het kosten?

Baten en lasten programma 2 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 13.953.216 15.144.260 13.692.659 11.784.032
Baten -6.198.326 -7.434.450 -5.968.175 -3.854.509

Beleidsinitiatieven

Doelstellingen

Duurzame openbare verlichting

Ontwikkelingen bestaand beleid

Overname wegen waterschap Hollandse Delta

Vijf waterschappen, waaronder het waterschap Hollandse Delta, zijn belast met wegbeheer. Een eventuele overdracht hiervan aan gemeenten of provincies wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet Herverdelingwegenbeheer in 2013. Regionale differentiatie blijft mogelijk uit oogpunt van doelmatigheid.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wegen inclusief bermen en groen van het waterschap is het wenselijk een (technische) onafhankelijke opname van deze onderdelen te organiseren op basis van het gewenste kwaliteitsbeeld bepaald in het CROW.

Recreatieschap

Het wensbeeld voor de toekomst is als volgt geformuleerd: ‘gemeenten willen dat het eiland Voorne Putten, nog meer dan nu, in de toekomst een aantrekkelijk gebied is voor recreatie en toerisme waardoor een impuls wordt gegeven aan de economische ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving.’ Dit kan leiden tot een ander soortig beheer van de gronden van het recreatieschap. Een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook in financiële zin, voor de gemeenten op Voorne Putten is niet uitgesloten. Wat de eventuele financiële gevolgen zijn is nog niet te bepalen.

Onderzoek kademuren

De kademuur Slagveld wordt hersteld. Uit het vervolgonderzoek betreffende de technische staat van het restant, nog niet herstelde, kademuren blijkt dat een groot deel op dezelfde wijze is gefundeerd als de kademuur Slagveld. Herstel wordt dan ook aanbevolen. Het betreft nog ongeveer 400 meter kademuur. Uit nader meer gericht technisch onderzoek moet blijken hoe het herstel van dit deel kademuur, strekkend over een lengte van ongeveer 400 meter, moet plaatsvinden om calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Verzelfstandiging haven

Het onderzoek verzelfstandiging binnenhaven Brielle is in het derde kwartaal 2018 afgerond. Het streven is erop gericht om per 1 januari 2019 via een aanbesteding een nieuwe exploitant van de gemeentehaven te hebben. Op dat moment is een nieuw havenkantoor passend binnen de uitgangspunten van een ‘Mooi’ Brielle zoals verwoord in de binnenstad- en havenvisie nog niet gereed. Getracht wordt het huidige havenkantoor aan te houden voor minimaal 6 maanden en een onderzoek te initiëren hoe een passend havenkantoor inclusief sanitair qua locatie kan worden gerealiseerd binnen de uitgangspunten van de binnenstad- en havenvisie. Voor het locatieonderzoek dient een bedrag geraamd te worden ter grootte van € 10.000. Overigens zal voor de realisatie van het havenkantoor, op basis van een eerste opzet van het bureau HdK, circa € 300.000 moeten worden geïnvesteerd.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

 

Toelichting

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging 12.869.324 12.531.539 14.309.921 12.358.640 12.358.640
Onvermijdbaar:          
geluidmeting Zwartewaal       25.000  
uitvoering routekaart duurzaamheid   100.000 100.000    
           
Gewenst:          
uitvoering GVVP   45.000     40.000
parkeerproblematiek Zwartewaal (GVVP)   10.000 10.000 10.000 10.000
projectmanagement Binnenstad- en Havenvisie   50.000 50.000 50.000 50.000
overige kosten Binnenstad- en Havenvisie     15.000   50.000
verduurzamen bestaande woningvoorraad   25.000 25.000 25.000 25.000
leefbaarheidsvisie Vierpolders         25.000
wijk- en dorpsraden   5.000 5.000 5.000 5.000
Investeringen:          
herinrichting begraafplaatsen     8.750 17.250 16.750
renovatie kademuren       66.667 65.834
herinrichting wegen     35.000 57.333 114.000
duurzame openbare verlichting     11.667 11.334 11.000
herinrichting H. Fordstraat (GVVP)       5.000 4.875
upgraden groenaccenten binnenstad       9.333 9.066
binnenstad- en havenvisie     119.590 167.065 268.779
           
Mutaties bestaand beleid:          
onkruidbestrijding   39.000 39.000 39.000 39.000
bijdrage recreatieschap VP   2.889 2.889 2.889 2.889
riolering: onderzoek/planvorming         5.000
bijdrage DCMR   11.581 11.581 11.581 11.581
woningexploitatie onderhoud   10.000 2.500 18.000 27.500
bouw- en woningtoezicht   -31.275 -31.275 -31.275 -31.275
afval   48.517 -30.496 -84.409 -84.409
riolering   2.307      
lasten grondexploitatie   969.220 522.591 971.915 -1.221.514
doorberekening personeelslasten   -1.654 -1.654 -1.654 -1.654
overige doorbelastingen   -34.720 -57.118 -53.624 -42.814
overige lasten per saldo   3.415 3.415 3.415 3.415
interne doorberekeningen          
           
Kapitaallasten investeringen:          
afschrijving   107.576 -20.017 -21.731 14.260
rente   59.821 12.916 30.930 8.109
           
Totaal lasten programma 12.869.324 13.953.216 15.144.260 13.692.659 11.784.032
           
Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging -5.381.470 -5.302.363 -6.960.705 -5.027.224 -5.027.224
Mutaties bestaand beleid:          
opbrengst lijkbezorgingsrechten    20.000 20.000 20.000 20.000
overige baten per saldo   -20 -20 -20 -20
baten grondexploitatie   -915.943 -493.725 -960.931 1.152.735
           
Totaal baten programma -5.381.470 -6.198.326 -7.434.450 -5.968.175 -3.854.509
           
Saldo programma 7.487.854 7.754.890 7.709.810 7.724.484 7.929.523

Onvermijdbaar

 • Geluidmeting  Zwartewaal na realisatie Theemswegtracé

Op 17 maart 2017 is de geluidmeetpaal geplaatst bij Zwartewaal. De DCMR heeft in opdracht van de gemeente een jaar lang geluid gemeten om een nulmeting vast te leggen van de huidige geluidbelasting. Als het spoor gerealiseerd is (vermoedelijk in 2020) zal een nieuwe geluidmeting worden georganiseerd en kunnen die resultaten worden vergeleken met de nulmeting. De nieuwe meting zal worden gehouden in 2021. De kosten worden geraamd op € 25.000.

 • Uitvoering routekaart duurzaamheid
  De Regiegroep VP heeft begin 2017 besloten tot het opstellen van een regionale Duurzaamheidsvisie getiteld “Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040”. De routekaart geeft via twee centrale thema’s, namelijk Energie en Circulariteit, de strategie en de doelen aan, die moeten leiden tot een duurzaam en energieneutraal Voorne-Putten in 2040. Voor de uitvoering van de routekaart zal ieder jaar een Jaarprogramma Routekaart Duurzaam Voorne-Putten worden opgesteld, met alle regioprojecten die in een bepaald jaar zullen worden uitgevoerd. De financiering van “strategische VP-brede duurzaamheidsprojecten” zoals het opstellen van een Warmtevisie Voorne-Putten, zal via de begroting van het programmabureau Voorne-Putten geschieden tot een bedrag van € 37.500 per jaar. Voor de financiering van de overige projecten is in Brielle in 2018 een extra budget beschikbaar van € 100.000. Dit bedrag wordt o.a. besteed aan invoering afvalscheiding gemeentelijke gebouwen/exploitaties, ondersteuning van de stichting Stimular bij scholen, Energiescans huishoudens en onderzoek mogelijke uitbreiding aardwarmte. Voor zowel 2019 als 2020 moet nog een bedrag in de begroting worden opgenomen van € 100.000. Aan de programma’s voor die jaren wordt nog gewerkt.

Gewenst

 • Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Mutaties bestaand beleid

 • Onkruidbestrijding

Omdat achter de biggenruggen bij parkeerplaatsen niet kan worden geveegd ontstaat daar na verloop van tijd een voedingsbodem voor onkruid, dit kan niet met behulp van de nu in gebruik zijnde onkruidbestrijdingsmachines verwijderd worden. Vanaf 2019 zullen we jaarlijks deze voedingsbodems gaan laten verwijderen zodat het onkruid geen kans krijgt zich te ontwikkelen. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 39.000.

 

 • Bijdrage recreatieschap VP

In de ontwerp-programmabegroting 2019 van het recreatieschap is, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen voor 2019, rekening gehouden met een prijsstijging van 2,6%. Hierdoor komt de deelnemersbijdrage van de gemeente Brielle op € 114.010. Bijdrage recreatieschap Voorne-Putten.

 

 • Riolering: onderzoek/planvorming

In 2022 is een bedrag van € 5.000 opgenomen voor extra onderzoek.

 

 • Bijdrage DCMR

In de ontwerp-programmabegroting 2019 van de DCMR is, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen voor 2019, rekening gehouden met een prijsstijging van 2,6%. Hierdoor komt de deelnemersbijdrage van de gemeente Brielle op € 457.010.

 

 • Woningexploitatie onderhoud

Betreft onderhoudswerkzaamheden op basis van het meerjarenonderhoudsplan aan de panden Kaaistraat 29, Rozemarijnstraat 40 en 44.

 

 • Handhaving

Zie toelichting programma 1 Bestuur en Organisatie, personeelskosten

 

 • Afvalverwerking

Eind 2018 wordt definitief het omgekeerd inzamelen uitgerold, dat is enkele maanden later dan bij de start van het project was verwacht. Hierdoor schuiven ook de hogere inzamel- en onderhoudskosten en lagere hoeveelheden restafval op. De budgetten zijn hierop aangepast; in de najaarswijziging van de programmabegroting 2018 zullen de budgetten voor 2018 worden aangepast.
Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de egalisatiereserve adfalstoffenheffing.

 

 • Lasten/baten GREX (niet zijnde bedrijfsterreinen)

De grondexploitatie betreft op dit moment alleen de projecten glassanering / ruimte-voor-ruimte kavels en Burg. H. van Sleenstraat.
De budgetten zijn aangepast naar de laatste kostprijsberekeningen (begin 2018) en de verlaging van de interne rekenrente naar 0,3%. De berekeningswijze hierop is vastgelegd in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).
Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

 

 • Doorberekening personeelslasten

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s.

 

 • Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

 • Opbrengst lijkbezorgingsrechten

De baten lijkbezorgingsrechten betreffen vooral de ‘verkoop’ van particuliere graven, de begravingen zelf, de bijzettingen in de urnenmuur en het gebruik van de aula.

Het totaal van de baten is elk jaar een lastig in te schatten bedrag. De laatste 3 jaar zijn de gerealiseerde baten circa € 29.000, € 20.000 en € 19.000 lager dan primair was geraamd. Voorzichtigheidshalve is de raming dan ook structureel verlaagd met € 20.000.

Investeringen

2019

Veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: De ondergrondse containers zijn voorzien van een mechanische veiligheidsvloer die moet voorkomen dat bij ledigen van de containers personen in de betonnen put kunnen vallen.
Naar aanleiding van een inspectie van een aantal ondergrondse containers is aangegeven dat verwacht moet worden dat de veiligheidsvloeren van de oudste containers de komende jaren preventief vervangen moeten worden. Het betreft ca. 90 ondergrondse containers. Hiervoor is jaarlijks € 25.000 in de begroting opgenomen (ca. 14 veiligheidsvloeren per jaar)

Afkoppelen riolering 2019
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Conform het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 wordt voor 2019 een investering opgenomen van € 265.000, af te schrijven in 30 jaar, voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater op de riolering.
Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Vervangingsinvesteringen riolering
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: De onttrekking uit de voorziening riolering bedraagt € 367.213 (restantsaldo). De onttrekking wordt direct in mindering gebracht op de investering. De overige € 22.787 wordt afgeschreven in 30 jaar.

Impuls onderhoudsniveau wegen
Investeringsbedrag: € 300.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Opzetstrooier pickup 516
Investeringsbedrag: € 32.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: In 2009 is de Mercedes pick-up met kraan aangeschaft. Met een verwachte levensduur van 10 jaar zal dit voertuig in 2019 vervangen moeten worden; zie de toelichting bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Gelijktijdig zal ook de opzetstrooier vervangen moeten worden. In 2018/2019 zal deze vervanging opnieuw op nut en noodzaak beoordeeld worden. Begrote aanschafkosten € 32.000; af te schrijven in 15 jaar met ingang van 2020

Duurzame openbare verlichting
Investeringsbedrag: € 100.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Impuls onderhoudsniveau begraafplaatsen
Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Binnenstad- en havenvisie: Terrashaven
Investeringsbedrag: € 1.026.500
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Binnenstad- en havenvisie: Realisatie Veerhaven/Briele Veer
Investeringsbedrag: € 242.000
Afschrijving: 50 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2020

Veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Vervangen rollpacker GFT
Investeringsbedrag: € 35.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: Deze rollpacker is in 2003 aangeschaft en de vervanging hiervan is een aantal keren doorgeschoven. Tijdens het laatste onderhoud en de periodieke keuring is gebleken dat de rollpacker voor het GFT op diverse onderdelen veel slijtage gaat vertonen en geadviseerd wordt om hem in 2020 te vervangen.

Afkoppelen riolering
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Vervangingsinvesteringen riolering
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Het is de verwachting dat de voorziening riolering in 2020 nihil bedraagt, zodat de volle € 390.000 afgeschreven wordt in 30 jaar.

H.Fordstraat/Hollemarestraat/Sluisweg
Investeringsbedrag: € 50.000
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Impuls onderhoudsniveau wegen
Investeringsbedrag: € 200.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Renovatie kademuren
Investeringsbedrag: € 1.000.000
Afschrijving: 60 jaar linear
Toelichting: In 2018 heeft een duikinspectie plaatsgevonden naar de toestand van de fundering van de nog resterende 439 meter. Ook daar zijn delen van aangetroffen waarbij de funderingsconstructie zodanig is aangetast (houtrot) dat van enige ondersteuning geen sprake meer is. De slechtste delen aan het Maarland-noord en -zuidzijde zullen als eerste moeten worden aangepakt.

Upgraden groenaccenten binnenstad
Investeringsbedrag: € 80.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Impuls onderhoudsniveau begraafplaatsen
Investeringsbedrag: € 75.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Binnenstad- en havenvisie: Bezoekersmanagement
Investeringsbedrag: € 431.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2021

Veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Afkoppelen riolering
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Vervangingsinvesteringen riolering
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Het is de verwachting dat de voorziening riolering in 2020 nihil bedraagt, zodat de volle € 390.000 afgeschreven wordt in 30 jaar.

Herinrichting Thoelaverweg
Investeringsbedrag: € 350.000
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Impuls onderhoudsniveau wegen
Investeringsbedrag: € 200.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Renovatie kademuren
Investeringsbedrag: € 750.000
Afschrijving: 60 jaar linear
Toelichting: zie toelichting 2020

Binnenstad- en havenvisie: Bezoekersmanagement
Investeringsbedrag: € 222.500
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Binnenstad- en havenvisie: Leefomgevingsboek binnenstad
Investeringsbedrag: € 800.000
Afschrijving: 20 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

2022

Veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers
Investeringsbedrag: € 25.000
Afschrijving: 10 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Afkoppelen riolering
Investeringsbedrag: € 265.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: zie toelichting 2019

Vervangingsinvesteringen riolering
Investeringsbedrag: € 390.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: Het is de verwachting dat de voorziening riolering in 2020 nihil bedraagt, zodat de volle € 390.000 afgeschreven wordt in 30 jaar.

Vervangen hogedrukreiniger riolering
Investeringsbedrag: € 40.000
Afschrijving: 30 jaar annuïtair
Toelichting: In 2007 is de hogedrukspuit voor de riolering aangeschaft; deze is met een afschrijvingstermijn van 10 jaar eind 2016 afgeschreven. De staat van de hogedrukspuit is nog dermate goed dat het de verwachting is dat deze pas in 2022 vervangen hoeft te worden.

Renovatie kademuren
Investeringsbedrag: € 1.000.000
Afschrijving: 60 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Binnenstad- en havenvisie: Bezoekersmanagement
Investeringsbedrag: € 60.000
Afschrijving: 15 jaar linear
Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Beleidsindicatoren

Waarom?

Artikel 8 van het BBV  (Besluit begroting en verantwoording ) schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Percentage van het totaal aantal ongevallen die leiden
tot ziekenhuisopnamen:                   2013     8% (7%)
                                                                         2014     6% (7%)
                                                                         2015     10% (7%)

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Percentage van het totaal aantal ongevallen die leiden
tot ziekenhuisopnamen:                   2013     9% (8%)
                                                                         2014     9% (10%)
                                                                         2015     7% (9%)

Hernieuwbare elektriciteit

Het aandeel Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente:  

                                                                         2016     1,5%

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per
bewoner per jaar:                                 2014     254 kg (173 kg)
                                                                         2015     265 kg (168 kg)
                                                                         2016     261 kg (n.b.)

Gemiddelde WOZ waarde

(x €1.000):                                                 2012     € 255 (€ 259)
                                                                         2013     € 242 (€ 250)
                                                                         2014     € 225 (€ 236)
                                                                         2015     € 215 (€ 229)
                                                                         2016     € 214 (€ 231)

                                                                         2017     € 218 (€ 253)

                                                                         2018     € 222 (€ 260)

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen
(per 1.000 woningen):                                     

                                                                         2013     6,0 (6,3)

                                                                         2014     3,8 (6,8)

                                                                         2016     8,8 (8,2)

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar:                  

                                                                        2016      71,7% (76,9%)

                                                                        2017      72,4% (77,7%)

                                                                        2018      72,1% (78,5%)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten: 

                                                                        2016  € 603 (€ 677)

                                                                        2017  € 604 (€ 683)

                                                                        2018   € 616 (€ 690)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten:        

                                                                        2016   € 603 (€ 770)

                                                                        2017   € 604 (€ 773)

                                                                        2018   € 616 (€ 766)

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Beleidsinformatie:

Het werkplan van 2019 bestaat onder meer uit de programma’s Bedrijven en Gebieden. De inhoud van deze programma's geeft aan welke rol de DCMR in het Rijnmondgebied speelt en welke taken in opdracht van de participanten worden uitgevoerd.

 

Het doel dat in beide programma’s wordt nagestreefd is een veilig en leefbaar Rijnmondgebied. Hieraan wordt gewerkt door het uitvoeren van de bedrijfsgerichte milieutaken; reguleren, inspecteren en handhaven. De uitvoering van deze bedrijfsgerichte taken is direct verbonden met de gebiedsgerichte taken van de DCMR, waarbij het er om gaat de bedrijvigheid binnen de regio zo goed mogelijk in te passen in de beschikbare milieuruimte die de omgeving biedt.

 

Voor de DCMR is 2019 een jaar waarin zij een stap willen zetten om de primaire werkzaamheden verder in het teken te stellen van twee landelijke en regionale opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Opgaven die door de participanten blijvend hoog op de agenda zijn gezet. Juist om die noodzakelijke verandering voor de Rijnmondse regio te bewerkstelligen. Deze thema’s sluiten perfect aan op de Routekaart Duurzaam Voorne Putten waar deze twee thema’s centraal staan.

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's.

Het betreft onder andere de volgende nota's:

 • Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
 • Regionaal Vervoers- en Verkeersplan
 • Wegenbeheerplan 2017 – 2025
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2018
 • Wegsleepverordening Brielle
 • Structuurvisie
 • Provinciale Structuurvisie
 • Regionaal Strategische Agenda
 • Woonvisie
 • Welstandsnota
 • Nota toegankelijkheid openbare gebouwen
 • Gebiedsvisie Voorne-Putten
 • Jaarplan DCMR
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021
 • Stedelijk waterplan Brielle
 • Afkoppelplan
 • Notitie inzake handhavingsbeleid
 • Activiteitenplan VTM (natuur- en milieueducatie)
 • Milieubeleidsplan
 • Routekaart duurzaam Voorne Putten 2040
 • Regionale visie gastvrijheidseconomie Voorne-Putten
 • Toekomstvisie Brielle Vesting, Uitvoeringsplan vesting Brielle en “In het belang van het Brielse erfgoed”
 • Verordening rioolheffing
 • Verordening afvalstoffenheffing
 • Verordening lijkbezorgingsrechten
 • Havengeldverordening

Taakvelden

Taakvelden

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:

 

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

8.3 Wonen en bouwen

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud