Uitgaven

16,33%

€ 9.508.842

16,33% Complete

Inkomsten

0,69%

€ 402.142

0,69% Complete

Saldo

0%

€ 9.106.700

Programma 1 Bestuur & organisatie

Uitgaven

16,33%

€ 9.508.842

16,33% Complete

Inkomsten

0,69%

€ 402.142

0,69% Complete

Saldo

0%

€ 9.106.700

Inhoud

Programma 1 Bestuur & Organisatie

In de gemeente Brielle is het goed werken, wonen en recreëren. Dit veelzijdig karakter van onze gemeente willen we behouden en versterken. Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen nodig, maar evengoed onze omgeving en mede-overheden. Wij betrekken daarom de Briellenaren actief bij onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan, we zetten actief in op communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking in en buiten onze gemeente.


In 2019 start de werkorganisatie Voorne, de gezamenlijke ambtelijke organisatie voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Voor de werkorganisatie Voorne is in het vastgestelde bedrijfsplan “Eenheid in verscheidenheid” als belangrijk ontwikkelpunten genoemd: het bevorderen van procesmatig werken. In de aanloop naar de start van de nieuwe werkorganisatie zetten we ook lokaal daarin al stappen.*


Brielle is een vitale en levendige gemeente. In de verschillende kernen hebben we festiviteiten, attracties en horecagelegenheden waar inwoners en bezoekers graag komen. Gastvrijheid en veiligheid zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Wij hebben deze collegeperiode extra aandacht voor veiligheid en handhaving.


In 2022 vieren we dat Brielle 450 jaar is bevrijd. Dit zal groots gevierd worden, en niet alleen op 1 april 2022. In samenspraak met de Brielse samenleving ontwikkelen we hiervoor een aansprekend programma.

 

Wat willen we bereiken?
A. Meer samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
B. Actieve inzet op bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
C. Efficiënte, effectieve en duurzame inzet van menskracht en middelen
D. Behoud en versterking openbare orde, handhaving en toezicht
E. Viering van 450 jaar Libertatis Primitiae in 2022.

 

*Begin november 2018 is duidelijk geworden dat de Werkorganisatie Voorne, waarin de drie gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ambtelijk zouden gaan samenwerken, er niet zal komen. Er wordt door de gemeente Brielle wel aankomende periode gekeken hoe eventuele samenwerking in de toekomst eruit zou kunnen zien. Het genoemde speerpunt ‘het bevorderen van procesmatig werken’ wordt in ieder geval lokaal opgepakt door de gemeentelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Baten en lasten programma 1 en te dekken resultaat uit algemene dekkingsmiddelen.

Exploitatie 2019 2020 2021 2022
Lasten 9.508.842 9.330.538 9.219.038 9.284.735
Baten -402.142 -402.142 -402.142 -402.142

Beleidsinitiatieven

Wat willen we bereiken?

Goede begeleiding naar de WOV

Ontwikkelingen bestaand beleid

Samenwerking op Voorne-Putten
Met de vorming van de werkorganisatie Voorne wordt ook een bestuurlijke samen-werkingsstructuur Voorne ontwikkeld. De huidige samenwerkingsstructuur op Voorne-Putten, met vijf brede portefeuillehoudersoverleggen ondersteund door ambtelijke werkgroepen vanuit de vier organisaties, voldoet straks niet langer. Voorne wil op basis van een eigen strategische agenda voor Voorne als één bestuurlijk-ambtelijke entiteit optreden. Ten behoeve van strategische allianties met regiogemeenten en andere partijen zal een afwegingskader opgesteld worden. Samen met Nissewaard zullen de gezamenlijke ambities voor Voorne-Putten geherdefinieerd moeten worden, evenals de wijze waarop hierop door deze twee entiteiten bestuurlijk en ambtelijk kan worden samengewerkt.
De middelen die binnen de begroting beschikbaar zijn voor samenwerking VP worden ingezet voor regionale samenwerking breed.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Uit de evaluatie van de MRDH in 2017 is gebleken dat de betrokkenheid van de lokale raadsleden verbeterd kan worden. Met de inrichting van een lokale Klankbordgroep MRDH wordt de lokale betrokkenheid versterkt. Samen met de gemeenten van Voorne (en waar wenselijk op het niveau van Voorne-Putten) zal input worden geleverd aan de opzet en uitwerking van de Strategische agenda MRHD.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?Toelichting

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging 9.625.136 8.722.421 8.563.414 8.575.108 8.575.108
Onvermijdbaar:          
vermindering wethouders/uitbreiding formatie college   109.829 109.829 109.829 109.829
           
Gewenst:          
ondersteuning raad     3.300    
extra inzet handhaving   40.000 40.000 40.000 40.000
buurtbemiddeling   12.857 12.857 12.857 12.857
arbeidsmigranten   25.000      
externe subsidies     5.000    
goede begeleiding naar de WOV    15.000      
afscheidsfeest personeel i.v.m. overgang naar WOV   20.000      
           
Mutaties bestaand beleid:          
representatiekosten   20.000 20.000 20.000 20.000
rijks- en prov. leges paspoorten ed   31.300 31.300 31.300 31.300
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond   25.160 36.825 36.825 36.825
inhuur security officer    -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
klanttevredenheidsonderzoek         -6.800
telefonisch bereikbaaronderderzoek         4.000
bijdrage GR Syntrophos   36.653 24.263 21.334 19.039
buitenschilderwerk stadskantoor         80.000
algemeen onderhoud stadswerf         14.500
inbraakinstallatie stadhuis/museum     16.000    
doorberekening personeelslasten   -182.708 -182.708 -182.708 -182.708
overige doorbelastingen   22.689 23.169 -10.517 -9.841
personeelslasten:          
-salarissen   69.069 101.938 101.938 101.938
-formatieverzoeken   229.634 229.634 229.634 229.634
-indexering loonkosten   170.000 170.000 170.000 170.000
overige lasten per saldo   8.085 8.085 8.085 4.085
interne doorberekeningen   -111.883 -92.394 111.482 100.571
lidmaatschappen/bijdragen (contributie V.N.G.)   50.000 50.000 50.000 50.000
           
Kapitaallasten investeringen:          
afschrijving   216.117 191.213 -65.381 -65.291
rente   4.619 -6.187 -15.748 -25.311
           
Totaal lasten programma 9.625.136 9.508.842 9.330.538 9.219.038 9.284.735
           
Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Programmabegroting 2018-2021 t/m de 1e wijziging -348.644 -348.644 -348.644 -348.644 -348.644
           
Mutaties bestaand beleid:          
rijks- en prov. leges paspoorten ed   -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
secretarieleges en rechten burgerlijke stand   -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
overige baten per saldo   -4.998 -4.998 -4.998 -4.998
           
Totaal baten programma -348.644 -402.142 -402.142 -402.142 -402.142
           
Saldo programma 9.276.492 9.106.700 8.928.396 8.816.896 8.882.593

Onvermijdbaar

 • Vermindering aantal wethouders / Uitbreiding formatie college b&w

In de nota van aanbieding van de gemeentebegroting 2015-2018 zijn in het kader van bezuinigingsmaatregelen een aantal voorstellen opgenomen om te komen tot een structureel sluitende programmabegroting. Eén van deze voorstellen betrof de vermindering van het aantal wethouders: “Gemeenten met onze schaalgrootte kunnen kiezen voor 2 of 3 wethouders en tot op zekere hoogte is er ook beleidsvrijheid bij het vaststellen van de tijdbestedingsnorm. Afhankelijk van de te maken keuze kan een bezuiniging oplopen tot € 50.000 bij twee wethouders met een tijdbestedingsnorm van elk 80%”. Deze bezuiniging is niet gerealiseerd en de betreffende begrotingspost dient te worden afgevoerd.Als gevolg van de uitwerking van het coalitieakkoord, waarbij de formatie van het college van burgemeester en wethouders van 3,25 fte naar 3,75 fte wordt verhoogd, stijgen de salariskosten met afgerond € 50.000 per jaar.

Gewenst

 • Zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’

Mutaties bestaand beleid

 • Representatiekosten

Het college zet vol in op het vertegenwoordigen van Brielle in allerlei gremia en bijeenkomsten. Het doel is om Brielle op de kaart te zetten en de aantrekkelijkheid voor inwoners en ondernemers te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor investeert de gemeente in diverse projecten maar veel kosten vallen ook onder de noemer representatie. Voorbeelden zijn erepenningen voor inwoners die een belangrijke rol spelen binnen de gemeente en de organisatie van de brede Nieuwjaarsreceptie met daarin de uitreiking van de ondernemersprijs. De raming voor representatie dient daartoe structureel met € 20.000 te worden verhoogd.

 

 • Rijks- en prov. Leges paspoorten ed.

Gelet op de werkelijk afdracht van leges voor reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent gedrag over 2016 en 2017 dient deze raming met € 31.300 te worden verhoogd naar € 140.000. Eenzelfde verhoging vindt plaats aan de batenkant, omdat deze leges worden doorberekend aan de aanvragers.

 

 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als gevolg van de toegepaste indexering (+ 2,6%) bedraagt vanaf 2019 € 25.160. Na 2018 ontstaat een structureel tekort van € 900k door het wegvallen van de opbrengsten van de aansluitingen van het openbaar Meldsysteem (OMS). Het Algemeen Bestuur heeft op 19 februari 2018 besloten het advies van de bestuurlijke Auditcommissie van de VRR te volgen. Dit betekent dat het structurele tekort in 2018 en 2019 incidenteel wordt opgevangen vanuit de algemene reserve. Vanaf 2020 wordt de inwonerbijdrage met 0,69 cent per inwoner verhoogd om de het structurele tekort als gevolg van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen (aandeel OMS € 11.665).

 

 • Inhuur security officer

De CISO is tot 2019 gedetacheerd vanuit de gemeente Hellevoetsluis. Vanaf 2019 zijn de kosten opgenomen in de personeelsstaat. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal.

 

 • Klanttevredenheidsonderzoek en telefonisch bereikbaarheidsonderzoek

Dit betreft kleine aanpassingen volgend uit het laatste dienstjaar van de meerjarenraming van de vorige programmabegroting 2018-2021. Onderzoeken vinden om de twee jaar plaats.

 

 • Bijdrage aan Syntrophos

Gebaseerd op de begroting 2019 van Syntrophos. Afhankelijke van de toetreding van Hellevoetsluis tot Syntrophos en de verdeelsleutel van de ICT kosten vanuit de begroting van de Werkorganisatie kan dit bedrag nog wijzigen.

 

 • Buitenschilderwerk stadskantoor

Conform het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dient het buitenschilderwerk om de 6 jaar te worden uitgevoerd. Dit is in 2016 voor het laatst uitgevoerd. Het betreft € 70.000 voor schilderwerk en € 10.000 houtschades.

 

 • Algemeen onderhoud stadswerf

Conform het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dient schilderwerk uitgevoerd te worden in 2022 bij alle drie de locaties van de buitendienst.

 

 • Inbraakinstallatie stadhuis/museum

De centrale van de inbraakinstallatie dient conform de onderhoudscyclus ver-vangen te worden.

 

 • Doorberekening personeelslasten en overige doorbelastingen

Wegens herziening van het BBV moeten de kosten van overhead afzonderlijk worden geraamd (zie Overzicht overhead). De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadkosten worden nog wel verantwoord op de diverse programma’s.

 

 • Personeelskosten

De raming voor personeelskosten valt ten opzichte van de meerjarenschijf 2019 van de gemeentebegroting 2018-2021 € 69.069 hoger uit. De structurele doorwerking vanuit de formatieverzoeken (zgn. “knelpuntenlijst”) bedraagt € 229.634. Na aftrek van dekking vanuit het sociaal domein (€ 115.580) en de post handhaving (€ 31.275) bedragen de netto kosten € 82.779. De totale lastenstijging bedraagt voor 2019 ( €69.069 + € 82.779) € 151.848.

 

 • Indexering salariskosten

Voor 2019 wordt rekening gehouden met een loonkos-tenstijging van 2,5%. De stijging van de loonkosten dient in relatie bezien te worden met de algemene uitkering uit het gemeente fonds. Via het accres (“trap op trap af” methodiek) worden gemeenten gecompenseerd voor kosten-stijgingen (waaronder loon- en prijscompensatie) van rijksuitgaven.

 

 • Lidmaatschappen/bijdragen

M.i.v. 2018 is een nieuw financieel arrangement ingericht voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten, welke door de VNG worden georganiseerd/uitgevoerd. Te denken valt aan de Digitale agenda 2020 en de Informatieveiligheidsdienst. Hiervoor is het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) in het leven geroepen. Tot 2018 vond een uitname uit het gemeentefonds plaats. Thans is de uitname ongedaan gemaakt en zijn de middelen weer toegevoegd aan het gemeentefonds (maatstaf inwoners) en worden de kosten aan de gemeenten gefactureerd. Voor de kosten van het GGU dient nog een budget in de gemeentebegroting te worden opgenomen; te weten op het taakveld bestuursondersteuning € 42.000 voor diverse GGU projecten, taakveld overhead (personeelskosten € 6.000 inzake het A+O fonds en taakveld belastingen overig voor de Waarderingskamer € 2.000.

 

 • Interne doorberekeningen

Zie toelichting bij doorberekening personeelslasten en overige doorbelastingen.

 

 • Kapitaallasten investeringen

Door mutaties in nog niet afgesloten investeringen en wijzigingen in afschrijvingstermijnen wijken de kapitaallasten af ten opzichte van de vorige begroting.

 

 • Secretarieleges en rechten burgerlijke stand

Dit betreft de gemeentelijke leges voor Burgerzaken, handhaving, e.d. Op basis van de verantwoorde bedragen in 2016 en 2017 kan de raming worden ver-hoogd met € 17.200 naar € 220.000.

 

 • Saldo overige verschillen

De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen

2019

Vervangen vervoermiddel BOA
Investeringsbedrag: € 30.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: De vervanging van het huidige vervoermiddel van de BOA’s (electrische auto) is gepland voor 2019. Mede gelet op het belang van zichtbaarheid van de BOA’s kan ook overwogen worden om scooters (elektrisch) en een reguliere auto aan te schaffen met duidelijke striping en belettering.

Restauratie torentje stadhuis
Investeringsbedrag: € 100.000
Afschrijving: 40 jaar lineair.
Toelichting: Tijdens de restauratie van het stadhuis in 1956 zijn de daken en het torentje vernieuwd.Het torentje staat nu al 62 jaar in “weer en wind “. De afgelopen jaren is er bij schilderwerkzaamheden van de toren van het Stadhuis diverse keren houtrot gerepareerd. De staanders / poten aan de buitenzijde van de toren zijn door deze reparaties verzwakt. In 2015 is een inspectie geweest waarbij werd geconstateerd dat de toren gedemonteerd moet worden waarna hij in een werkplaats gerestaureerd kan worden.De laatste inspectie in 2017 geeft aan dat er meer houtrot in en rond het torentje is gekomen. De totale kosten worden geraamd op € 100.000 , af te schrijven in 40 jaar.

Vervanging Mercedes pickup BX-FJ-25
Investeringsbedrag: € 60.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2009 aangeschaft en komt met een afschrijvingstermijn en economische levensduur van 10 jaar in 2019 in aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs bedraagt € 60.000; afschrijving en kapitaallasten vanaf 2020.

2020

geen

2021

Vervanging Mercedes bus pompen en gemalen
Investeringsbedrag: € 55.000
Afschrijving: 10 jaar lineair.
Toelichting: Dit voertuig is in 2011 aangeschaft en komt met een afschrijvingstermijn en economische levensduur van 10 jaar in 2021 in aanmerking voor vervanging. De aanschafprijs bedraagt € 55.000; afschrijving en kapitaallasten vanaf 2022.

2022

geen

Beleidsindicatoren

Waarom?

Artikel 8 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording )schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Formatie

Aantal fte per 1.000 inwoners: 7,8627

Bezetting

Aantal fte per 1.000 inwoners: 7,5981

Apparaatkosten

Kosten per inwoner: € 802

Externe inhuur

Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen: 4,03%.

Overhead

Percentage van totale lasten: 11,42%

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar:

Jaar

Brielle

Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2016

24

110

2017

42

113

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners:

Jaar

Brielle

Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2016

0,6

0,8

2017

0,6

0,7

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.):

Jaar

Brielle

Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2016

3,3

3,2

2017

3,9

3,0

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners:

Jaar

Brielle

Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2016

2,1

2,4

2017

1,8

2,2

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners:

Jaar

Brielle

Gemeente landelijk
< 25.000 inwoners

2016

6,6

4,3

2017

7,2

3,5

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Beleidsinformatie:
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020 (vastgesteld door het Alge-meen Bestuur van de VRR op 3 juli 2017)
Het Regionaal Risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s in de regio. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van het de VRR strategisch beleid voeren om de aanwezige risico’s te voorkomen c.q. te beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico’s voor te bereiden. In het Regionaal Risico-profiel staan 29 risico’s beschreven. Het Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 dient als basis voor het nieuwe Beleidsplan van de VRR.

Beleidsplan VRR 2018-2022 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR op 13 december 2017)
Het Beleidsplan VRR 2018-2022 beschrijft op hoofdlijnen het beleid van de VRR voor de komende vier jaar en kent de volgende speerpunten: ‘creëren veilige leefomgeving’, ‘hulpverlening op maat’, ‘expertisecentrum voor gezondheid’ en ‘veiligheid en midden in de samenleving’. Ook de gemeentelijke crisisorganisatie, ‘de oranje kolom’, heeft een plaats gekregen in het Beleidsplan. Aangegeven wordt dat de VRR samen met de gemeenten de komende beleidsperiode op zoek gaat naar het verder uniformeren van de bevolkingszorgtaken in de regio. Er wordt een proces in gang gezet om de coördinatie van de bevolkgingszorgprocessen te verstevigen teneinde de oranje kolom binnen de VRR door te ontwikkelen.

Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014-2018 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR in december 2013)
Het Regionaal Crisisplan beschrijft de gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatie-voorziening. Het Regionaal Crisisplan vormt een belangrijke basis voor de gemeentelijke crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie voldoet aan het Regionaal Crisisplan.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Beleidsinformatie:
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een vrijwillig samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking is gericht op economische versterking van de regio. Van het Rijk heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de regio wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.

De gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag binnen de 2 pijlers Economisch Vestigingsklimaat en Verkeer&Vervoer aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. De MRDH werkt vanuit twee samenhangende strategische agenda's, t.w. de Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit (uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025) en de Strategische Agenda Economisch Vestigingsklimaat. De Strategische Agenda (SA) EV wordt iedere vier jaar (raadsperiode) opgesteld, op dit moment wordt gewerkt aan de SA 2018-2022 langs de vier genoemde lijnen.


Vernieuwen economie
Op basis van het regionaal investeringsprogramma wordt ingezet op het stimuleren van economische innovatie voor maatschappelijke opgaven, het verbeteren van de relatie arbeidsmarkt-onderwijs, de verbetering van de digitale bereikbaarheid van de regio en het versterken van de regionale startup-infrastructuur.

Vernieuwen verbindingen
Het verbeteren van de bereikbaarheid is een cruciale opgave in het versterken van agglomeratiekracht. Beleidsmatig wordt ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio Rotterdam Den Haag. Ingezet wordt op verbetering van de bereikbaarheid van de toplocaties met OV, fiets en ketenmobiliteit, kwaliteitsverbetering en verhoging van de efficiency van het OV, verbetering van de betrouwbaarheid van het autonetwerk, innovatie in mobiliteit en verkeersveiligheid.

Vernieuwen stad en omgeving
Een derde thema in de Strategische Agenda is stad en omgeving. Tot 2030 groeit de Zuidelijke Randstad flink. Er is een forse verstedelijkingsopgave met een duidelijke en gezamenlijke focus binnenstedelijk. Tot 2030 is er een behoefte aan circa 240.000 woningen in de Zuidelijke Randstad, waarvan meer dan de helft in het centraal stede-lijk gebied van de metropoolregio wordt gebouwd. Ingezet wordt op het versnellen van de samenhangende ontwikkeling van woningbouw en OV-bereikbaarheid, het realiseren van voldoende en kwalitatief goede werklocaties in balans met wonen en re-creëeren, en het versterken van de regionale vrijetijdseconomie.

Vernieuwen energie
De energietransitie wordt met de dag urgenter. De CO2-uitstoot moet flink verminderd. Met de aanwezigheid van het havenindustrieel complex, de tuinbouw, een intensief bebouwd gebied en een hoge mate van mobiliteit liggen er grote transformatie-opgaves, maar ook kansen om een substantiële bijdrage te leveren aan het vernieuwen van de energie.

De Rotterdamse haven speelt een sleutelrol in de energievoorziening van Noordwest Europa als importhaven en productieplaats. Inzet is dat ook op de lange termijn de Rotterdamse haven een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid is, waarbij de bedrijvigheid en werkgelegenheid gerealiseerd wordt door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

De tuinbouw in de regio is koploper als het gaat om de energietransitie. Een toenemend aantal bedrijven investeert in geothermie. De Greenport West Holland wil de eerste klimaat neutrale Greenport in Nederland zijn. Ook zet de Greenport in op het transporteren van warmte naar concentratiegebieden van wonen en werken.
Er is een sterke urgentie om de afhankelijkheid van aardgas af te bouwen en te kiezen voor duurzame energie. Naast aardgasvrije nieuwbouw is de grote opgave voor de regio is om de bestaande woningvoorraad en de overige bebouwde omgeving op de middellange termijn een alternatief te bieden voor gas.

Ook de mobiliteitssector is onderdeel van de energietransitie. Verkeer en vervoer draait immers grotendeels op fossiele brandstoffen en zorgt voor een derde van de CO2-uitstoot in de MRDH. De 23 gemeenten in de MRDH hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld om de CO2-uitstoot door verkeer in 2025 met 30% te verminderen ten opzicht van 2016. De doelstelling is bestuurlijk vastgesteld in de UAB van 2016. Dit is een forse doelstelling, in lijn met die van het Parijs akkoord. Het vraagt om vergaan-de maatregelen van zowel rijk als regio, veel verder dan business as usual. De maat-regelen dienen te werken aan het lange termijntransitie-perspectief van 100% emissieloze mobiliteit en een forse groei in het aandeel van fiets en OV.

Syntrophos

Syntrophos
Beleidsinformatie:
De gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne werken samen op het gebied van ICT, Geo-informatie en telefonie. De gemeenschappelijk regeling Syntrophos is sinds 1 april 2013 van kracht. Door het bundelen van krachten is de kwetsbaarheid voor een kleine organisatie als de onze een stuk kleiner geworden. Daarnaast kunnen we gezamenlijk nieuwe uitdagingen oppakken en kan er efficiency geboekt worden.

In 2019 zal de gemeente Hellevoetsluis naar alle waarschijnlijkheid toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Syntrophos. Syntrophos heeft dan vier gemeenten als eigenaren; de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Wanneer in 2019 de ambtelijke fusie organisatie Voorne van start gaat krijgt Syntrophos twee klanten; de gemeente Nissewaard en de Werkorganisatie Voorne (WOV). De start van de WOV biedt kansen om de applicaties die worden beheerd door Syntrophos verder te harmoniseren en rationaliseren. Alles gericht op een betere dienstverlening op digitale producten en diensten ten behoeve van onze inwoners en anderen.

In de begroting 2019 is (financieel) nog geen rekening gehouden met de effecten van de beoogde toetreding van Hellevoetsluis. Zodra bestuurlijke besluitvorming daar aan-leiding toe geeft, zal de begroting aangepast worden.

Ook in 2019 zal er worden geïnvesteerd in de opleiding en training van de medewerkers van Syntrophos. De afgelopen jaren is om moverende redenen onvoldoende tijd vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de medewerkers. Vanaf 2019 zal deze achterstand worden ingelopen.

De invoering van de Omgevingswet staat gepland. Deze herinrichting van het ruimte-lijk domein heeft grote impact op de werkzaamheden bij Syntrophos. Net als bij de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente (3D’s), gaat het om samenvoeging van verschillende wetten en processen. Hierbij hoort ook het ontsluiten van gegevens en het proces zelf via nieuwe ICT toepassingen. Dit betekent een impact voor geheel Syntrophos.

Bij de vorming van de WOV streeft het team GEO naar het in beheer nemen van de BAG van Brielle en Hellevoetsluis. Hierdoor ontstaat een compleet standaard dienstenpakket voor de deelnemers waardoor efficiëntie in proces en kosten mogelijk zijn.
Uitgangspunt is dat de rollen van stelselregisseur en gegevensmakelaar definitief ingevuld worden. De invulling van de rollen maakt het mogelijk om door te ontwikkelen op het gegevensmanagement. Waarmee het inzicht voor de gemeenten als opdrachtgever aan Syntrophos en hun eigen gevoerde registraties verhoogd wordt.

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's.
Het betreft onder andere de volgende nota's:

 • Startnotitie communicatie: 'Brielse communicatie, de volgende stap', 2006
 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Startnotitie communicatie: 'Brielse communicatie, de volgende stap', 2006
 • Brielse beleidsparticipatie, onze spelregels, 2012
 • Handvat burgerparticipatie Brielle, 2017
 • Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle: 16 februari 2010
 • Handvest Informatievoorziening aan de raad: 10 april 2007
 • Prestatieafspraken tussen raad en college: 8 mei 2007
 • Inspraakverordening: 14 maart 2006
 • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad: 13 mei 2014
 • Verordening op de ambtelijke bijstand: 9 december 2014
 • Verordening op de raadscommissies 2011: 13 mei 2014
 • Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018; 13 oktober 2015 (raad)
 • Procedure Schadeverhaal Vandalisme gerelateerde vernielingen; 11 oktober 2011 (college)
 • Programma ter bestrijding van graffiti; 22 juli 2008 (college)
 • Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2016; 15 september 2015 (college)
 • Evenementenbeleid 2016-2018, gemeente Brielle; 9 februari 2016 (raad)
 • Regionaal crisisplan 2014-2018; 16 december 2013 (AB VRR)
 • Handhavingsprotocol Horeca-muziekgeluid; 21 augustus 2007 (college)
 • Handhavingsprotocol Horeca, Voorne Putten en Goeree Overflakkee; 26 maart 2013 (college)
 • Legesverordening

Taakvelden

Taakvelden

In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen:

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud