Financieel overzicht

Inhoud

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programma’s, algemene dekkingsmiddelen,

 

realisatie

raming

raming

onvoorzien en overhead

 

2017

2018 na 1e wijz

2019

       

 

1 Bestuur & organisatie

lasten

2.536.614

2.485.226

2.822.262

 

baten

-402.894

-317.042

-365.540

 

saldo

2.133.720

2.168.184

2.456.722

2 Wonen

lasten

15.902.650

12.869.324

13.953.216

 

baten

-10.150.973

-5.381.470

-6.198.326

 

saldo

5.751.677

7.487.854

7.754.890

3 Werken

lasten

5.507.561

10.291.364

8.659.386

 

baten

-5.021.542

-8.397.483

-6.948.722

 

saldo

486.019

1.893.881

1.710.664

4 Leven

lasten

16.264.648

17.232.066

17.718.603

 

baten

-1.423.196

-1.291.326

-1.142.946

 

saldo

14.841.451

15.940.740

16.575.657

5 Middelen

lasten

2.123.198

1.550.019

1.129.773

 

baten

-844.445

-808.488

-365.917

 

saldo

1.278.753

741.531

763.856

Overzicht algemene dekkings-

lasten

168.694

-56.527

-180.142

middelen

baten

-26.556.706

-27.480.861

-28.604.475

 

saldo

-26.388.012

-27.537.388

-28.784.617

Overhead

lasten

6.935.694

7.139.910

6.686.580

 

baten

-114.657

-31.602

-36.602

 

saldo

6.821.037

7.108.308

6.649.978

Vennootschapsbelasting

lasten

0

0

0

 

baten

0

0

0

 

saldo

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

lasten

0

87.155

86.000

       

 

Totaal

lasten

49.439.059

51.598.537

50.875.678

 

baten

-44.514.413

-43.708.272

-43.662.528

Resultaat voor bestemming

saldo

4.924.647

7.890.265

7.213.150

 

 

Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma

 

realisatie 2017

raming 2018 na 1e wijz.

raming 2019

1 Bestuur & organisatie

     

 

beschikking reserve ICT

 

-59.823

-100.000

-100.000

beschikking algemene reserve (Voortaan Voorne)

 

-143.000

-355.000

 

2 Wonen

     

 

storting algemene reserve grondexploitatie

 

1.624.047

217.854

416.111

storting reserve Binnenstad- en havenvisie

     

 

storting reserve baggeren

 

42.947

42.947

42.947

storting reserve egalisatie rioolheffing

 

392.899

0

0

storting reserve egalisatie afvalstoffenheffing

 

2.594.301

 

 

storting reserve gevolgen BBV GREX

 

2.750.000

 

 

storting egalisatiereserve bouwleges

 

37.037

 

 

beschikking egalisatiereserve bouwleges

   

-107.821

-107.821

beschikking reserve onderhoud wegen

 

-136.844

-340.482

-324.500

beschikking reserve onderhoud wegen

   

-145.000

-145.000

beschikking reserve baggeren

 

-36.250

0

0

beschikking reserve renovatie openbaar groen

 

-185.300

-305.300

-375.300

beschikking reserve egalisatie rioolheffing

 

-82.530

-68.069

-42.404

beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

 

-304.284

-300.733

-495.115

beschikking algemene reserve grondexploitatie

 

-742.602

 

0

beschikking reserve gevolgen BBV GREX

 

-500.000

-450.000

-400.000

beschikking reserve Binnenstad- en havenvisie

     

 

3 Werken

     

 

storting reserve onderhoud Put van Heenvliet

 

102.111

 

 

4 Leven

     

 

rentetoevoeging reserve huisvesting onderwijs

 

884.480

998.640

921.900

storting reserve huisvesting onderwijs:

     

 

-regulier budget

 

876.252

867.537

866.483

-batig saldo v.m. onderwijslocaties

 

93.619

 

161.676

-vaste storting

 

2.300.000

2.300.000

2.300.000

storting reserve Cultuurhuis

 

1.732.500

 

 

storting fonds sportstimulering

 

4.760

 

 

storting aankoop-/exploitatiereserve museum

 

14.547

 

 

beschikking reserve huisvesting onderwijs:

     

 

-huisvesting openbaar basisonderwijs

 

-535.093

-533.956

-524.742

-huisvesting bijzonder basisonderwijs

 

-376.649

-373.431

-367.153

-huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

 

-325.183

-323.026

-320.134

-huisvesting Maerlant College

 

-2.027.935

-2.019.321

-1.988.122

-huisvesting Penta College

 

-180.259

-174.742

-171.242

-kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw

 

-162.017

-158.982

-140.382

-Kindzorgcentrum exploitatie

 

-45.268

-46.573

-54.000

-Kindzorgcentrum kapitaallasten

 

-4.247

-4.096

-3.944

beschikking reserve kunstwerken

   

0

0

beschikking reserve groot onderh/renovatie sportcpl's

 

-161.815

-196.334

-126.200

besch reserve sportpark Geuzenpark

 

-542.925

-533.078

-523.231

besch reserve mfa Vierpolders

 

-212.527

-208.466

-201.176

beschikking aankoop-/exploitatiereserve museum inz kap.lasten

 

-70.170

-67.907

-88.069

beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten

   

-94.500

-94.500

5 Middelen

     

 

rentetoevoeging algemene risico reserve

 

208.000

208.000

208.000

storting reserve Beleg10

 

701.232

282.639

16.591

storting algemene reserve

 

2.715.652

 

 

storting algemene reserve inz overschot dekkingsreserves kap.lasten

     

881.577

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch. nut t/m 2005

     

553.977

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch.nut vanaf 2006

     

281.348

storting reserve sportpark Geuzenpark

     

61.922

storting reserve Mfa Vierpolders

     

618.754

storting reserve aankoop- en exploitatie museum

     

17.912

beschikking egalisatiereserve sociale zorg

   

-422.081

-577.919

beschikking algemene reserve

 

-9.971.353

-2.300.000

-2.300.000

beschikking algemene reserve inzake saldo begroting

   

-448.667

 

beschikk. res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut t/m2005

 

-298.425

-272.271

-347.499

beschikk. res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

 

-499.723

-490.874

-751.743

beschikk. res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

     

-2.124.414

beschikk. res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 2006

 

-268.041

-271.488

-234.669

beschikk. res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut

 

-240.414

-237.684

-183.993

beschikk. res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut

     

-291.076

beschikking over de reserve nog te bestemmen resultaat

 

-1.784.573

 

 

beschikking algemene risicoreserve

 

-208.000

-208.000

-208.000

beschikking reserve Beleg10

 

-2.225.521

-1.250.000

-950.000

       

 

Totaal mutaties in reserves *)

 

-5.256.388

-7.890.265

-7.213.150

       

 

Resultaat na bestemming

 

-331.742

0

0

 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat heeft het gekost”.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten:

 • lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
 • algemene uitkeringen (gemeentefonds);
 • dividend;
 • saldo van de financieringsfunctie;
 • overige algemene dekkingsmiddelen;

 

Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting (art. 8 lid 6 BBV).

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

0.5 Treasury

 

 

     

dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-40.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

rente risico-opslag% KZC/geldlening Syntrophos

-53.307

-57.890

-53.474

-49.057

-44.641

toegerekende rente over eigen vermogen

-4.870.464

-4.605.782

-4.317.254

-4.129.836

-3.883.668

winstuitkering Eneco

-490.000

-490.000

-490.000

-490.000

-490.000

winstuitkering Evides

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

totaal 0.5

-5.613.771

-5.373.672

-5.080.728

-4.888.893

-4.638.309

   

 

     

0.61 OZB Woningen

 

 

     

Onroerende-zaak belasting eigenaren woningen

-1.888.570

-1.838.825

-1.867.635

-1.881.010

-1.901.590

0.62 OZB niet-Woningen

 

 

     

Onroerende-zaak belasting gebruikers niet-woningen

-280.773

-279.670

-281.735

-283.800

-285.865

Onroerende-zaak belasting eigenaren niet-woningen

-386.953

-385.630

-388.130

-390.625

-393.120

0.64 Belastingen Overig

 

 

     

Hondenbelasting

-117.803

-123.730

-123.730

-123.730

-123.730

Reclamebelasting

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Precariobelasting

-73.843

-27.500

-27.500

-27.500

-27.500

Aanmaningen en dwangbevelen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Totaal 0.6

-2.830.942

-2.738.355

-2.771.730

-2.789.665

-2.814.805

   

 

     

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

 

 

     

Algemene uitkeringen

 

 

     

gemeentefonds

-14.789.201

-20.067.448

-20.458.180

-20.745.905

-20.843.655

plafond BTW compensafiefonds

 

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

Uitkering deelfonds sociaal domein:

 

 

     

Decentr. AWBZ naar WMO

-1.884.747

 

     

decentralisatie Jeugdzorg

-2.157.572

 

     

SD: Wwb klassiek

-154.159

 

     

SD: Nieuw Wajong

-19.543

 

     

SD: Nieuw begeleiding

-30.926

 

     

SD: WSW

0

 

     

Totaal 0.7

-19.036.148

-20.367.448

-20.758.180

-21.045.905

-21.143.655

   

 

     

0.8-000 Overige baten en lasten

 

 

     

taakstelling verhogen tarieven leges

 

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

   

 

     

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-27.480.861

-28.604.475

-28.735.638

-28.849.463

-28.721.769

 

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen

 

2018

2019

2020

2021

2022

0.5 Treasury

 

 

     

kapitaallasten aandelen N.V. BNG

2.642

2.642

2.642

2.642

2.642

rente opgenomen langlopende geldleningen

413.527

339.728

261.151

181.817

113.666

rente eigen vermogen reserves

4.870.464

4.605.782

4.317.254

4.129.836

3.883.668

rente doorberekening GREX

-176.319

-47.152

-34.611

-21.790

0

Aan taakvelden toegerekende aente

-5.343.349

-5.362.371

-5.057.501

-5.221.949

-5.236.116

kapitaallasten overige aandelen

1.264

1.264

1.264

1.264

1.264

Totaal

-231.771

-460.107

-509.801

-928.180

-1.234.876

   

 

     

0.61 OZB Woningen

 

 

     

uitvoering Wet WOZ door SVHW

106.640

112.640

112.640

112.640

112.640

oninbaar

6.640

8.915

8.915

8.915

8.915

   

 

     

0.62 OZB niet-Woningen

 

 

     

uitvoering Wet WOZ door SVHW

18.518

11.650

11.650

11.650

11.650

oninbaar

5.310

5.945

5.945

5.945

5.945

   

 

     

0.64 Belastingen Overig

 

 

     

lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

kosten SVHW

32.516

34.865

34.865

34.865

34.865

oninbaar

3.120

3.450

3.450

3.450

3.450

Totaal

175.244

179.965

179.965

179.965

179.965

   

 

     

0.8 Overige baten en lasten

 

 

     

fiscale gevolgen ambtelijke fusie

 

100.000

100.000

100.000

100.000

financiële reductie bedrijfsvoering

 

 

 

-73.526

-219.769

   

 

     

0.9 Vennootschapsbelasting

 

 

     
   

 

     

Onvoorziene uitgaven

87.155

86.000

86.225

87.025

87.025

   

 

     

Totaal kosten inzake algemene dekkingsmiddelen

30.628

-94.142

-143.611

-634.716

-1.087.655

Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

-27.450.233

-28.698.617

-28.879.249

-29.484.179

-29.809.424

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf Lokale heffingen.

 

Gemeentefonds (algemene uitkering)

De algemene uitkering gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De raming van de algemene uitkering in de primaire begroting is met name gebaseerd op de "meicirculaire" van het Ministerie van BZK. Hierin worden de beleidsvoornemens van het kabinet opgenomen en het volume van het gemeentefonds voor het komende begrotingsjaar bepaald. Tevens worden de uitkeringen m.b.t. het lopende begrotingsjaar geactualiseerd en wordt een meerjarenperspectief opgenomen. Het uitkeringsbedrag dat de gemeente in het komende begrotingsjaar zal ontvangen, wordt berekend aan de hand van een 60-tal objectieve verdeelmaatstaven. Het volume van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

 

Dividend

Taakveld 0.5 Treasury bevat het dividend op aandelen van Bank Nederlandse Gemeenten (24.414 aandelen BNG à 2,50 nominaal), Eneco, Evides en een rente risico-opslag m.b.t. het Kindzorgcentrum.

Saldo financieringsfunctie

Het maakt voor de berekening van de kostprijs van een gemeentelijke taak geen verschil of de financiering met eigen of vreemd vermogen plaats vindt. De berekende rentekosten worden als bespaarde rente (€ 4,6 miljoen) ten gunste van de exploitatie gebracht.

Het renteresultaat op het taakveld Treasury voor 2019 bedraagt € 521.904 voordelig. Dit is het saldo van de externe rentelasten -/baten (€ 281.838) + de rente eigen vermogen (€ 4.605.781) verminderd met de aan de taakvelden toegerekende rente (-/-€ 5.409.523).

Onvoorzien

Er moet een redelijk bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting worden opgenomen. Hiervoor wordt door de provincie geen norm geadviseerd. In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven een raming opgenomen van € 5 per inwoner, ofwel € 86.000 voor 2019.

Overzicht incidentele lasten en baten

In de begroting dient een overzicht incidentele lasten en baten te worden opgenomen. De verplichting hiervan vloeit voort uit artikel 19, lid c van het Besluit Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten.

Bij de beoordeling of een raming structureel of incidenteel is, gaat het om het karakter van de uitgaaf of ontvangst als post in de begroting. Als voorbeelden van deze bijzondere lasten en baten kunnen genoemd worden de incidentele baten vanwege de verkoop van panden, eventuele bijzondere vrijvallen van voorzieningen dan wel instelling van voorzieningen, kosten voor verkiezingen en dergelijke. Het overzicht tracht inzicht te geven in het materiële evenwicht van de meerjarenraming. Wanneer in meerdere jaren structurele lasten worden gedekt door incidentele baten is er sprake van onevenwichtigheid van de begroting.

 

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de incidentele lasten in de periode 2020-2022 hoger dan de incidentele baten bij een sluitende begroting. Dit impliceert dat de incidentele lasten in deze jaren niet worden gedekt door incidentele baten maar worden gedekt door structurele baten. Hier vloeit dan tevens uit voort dat ook de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en dat van de hiervoor genoemde onevenwichtigheid geen sprake, maar dat de begroting meerjarig, materieel in evenwicht is.

 

Programma/omschrijving

Raming

raming

raming

raming

2019

2020

2021

2022

Incidentele lasten

 

     

1 Bestuur & organisatie

 

     

ondersteuning raadsleden

 

3.300

   

onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

25.000

     

onderzoek externe subsidies

 

5.000

   

goede begeleiding van Brielle naar de WOV (vitaliseringstraject)

15.000

     

eindfeest/uitje voor de oude organisatie

20.000

     

buitenschilderwerk

 

   

80.000

 

 

     

2 Wonen

 

     

uitvoering GVVP

45.000

   

40.000

overige kosten Binnenstad- en Havenvisie

 

15.000

 

50.000

geluidmeting Zwartewaal

 

 

25.000

 

routekaart duurzaamheid

100.000

100.000

   

leefbaarheidsvisie Vierpolders

 

   

25.000

grondexploitaties

2.281.370

3.666.576

2.193.429

0

 

 

     

3 Werken

 

     

bedrijventerrein Seggelant

2.706.993

902.051

   

versterken lokale economie

 

25.000

   
 

 

     

4 Leven

 

     

personeel van derden (i.v.m. verlofstuwmeren)

14.000

14.000

   

ruimte stadhuis/museum voor reguliere tentoonstellingen

30.000

     

actieve jeugd (actieve vrijetijdsbesteding door jeugd)

15.000

     
 

 

     

5 Middelen

 

     

onderzoek vastgoed (inventarisatie)

5.000

     
 

 

     

0.10 Mutaties reserves

 

     

batig saldo van Sleenstraat (via GREX)/J. Matthijssenlaan

161.676

2.400.000

   

storting in de algemene reserve grondexploitatie

416.111

51.560

0

0

storting in de reserve onderwijshuisvesting

 

 

1.000.000

 

storting in de Binnenstad- en havenvisie

 

2.725.963

603.400

1.531.500

storting in de algemene reserve inz overschot dekkingsreserves kap.lasten

881.577

     

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch. nut t/m 2005

553.977

     

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch.nut vanaf 2006

281.348

     

storting reserve sportpark Geuzenpark

61.922

     

storting reserve Mfa Vierpolders

618.754

     

storting reserve Aankoop- en exploitatie museum

17.912

     

storting reserve Beleg10

16.591

92.246

288.459

177.139

 

 

     

Totaal

8.267.231

10.000.696

4.110.288

1.903.639

 

 

     

Incidentele baten

 

     

2 Wonen

 

     

grondexploitaties

-2.382.717

-3.599.391

-2.113.666

0

 

 

     

3 Werken

 

     

bedrijventerrein Seggelant

-3.132.975

-955.845

0

0

 

 

     

4 Leven

 

     

batig saldo J. Matthijssenlaan

 

-2.400.000

   
 

 

     

0.10 Mutaties reserves

 

     

beschikking egalisatiereserve sociale zorg

-577.919

     

beschikking over de algemene reserve

 

-2.725.963

-1.603.400

-1.531.500

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

-2.124.414

     

beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut

-291.076

     
 

 

     

Totaal

-8.509.101

-9.681.199

-3.717.066

-1.531.500

 

 

     

Saldo incidentele lasten en baten

-241.870

319.497

393.222

372.139

Uiteenzetting financiële positie

Algemeen

Tot de verplichte onderdelen van de begroting van een gemeente behoort een uiteenzetting over de financiële positie. Deze geeft inzicht in de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid en moet dus duidelijk maken hoe de gemeente er financieel voor staat. Uit de uiteenzetting moet blijken dat de baten en lasten over een reeks van jaren in evenwicht zijn (duurzaam financieel evenwicht).

De uiteenzetting van de financiële positie omvat ook een overzicht van investeringen en een overzicht van reserves en voorzieningen. In het kader van de vernieuwing BBV is hier aan toegevoegd een geprognotiseerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar, die ten tenminste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen en het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar.

Doordat deze informatie deel uit maakt van de door de raad vastgestelde begroting zijn de bedragen in deze overzichten bindend en moet er in het kader van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd.

Totstandkoming begroting 2019

Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2018-2021, de voorjaarswijziging 2018 en het collegeprogramma 2018-2022.

Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende:

 • gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2018.
 • kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
 • gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau (in december 2018 zullen de voorstellen over de belastingen en tarieven 2019 door de raad worden besproken).
 • aantal inwoners: 2019: 17.200 2020: 17.245 2021: 17.405 2022: 17.405.    
 • aantal woonruimten: 2019: 7.756 2020: 7.866 2021: 8.054 2022: 8.229.     

 

In de Nota van aanbieding zijn de verschillen tussen de uitkomsten, zoals die zijn vermeld in de Kadernota 2019-2022, en de uitkomsten van de Begroting 2019-2022, nader verklaard.

Geprognosticeerde balans 2019

ACTIVA

01-01-2019

31-12-2019

Vaste activa

x €1.000

x €1.000

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 • Investeringen met een economisch nut

78.412

78.223

 • Inv. met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

15.016

14.558

 • Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

8.748

8.074

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 • Kapitaalverstrekkingen aan:

 

 

 • Deelnemingen

78

78

 • Overige langlopende leningen u/g

2.616

2.016

 

 

 

Totaal vaste activa

104.869

102.950

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Voorraden

 

 

 • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

6.559

2.186

 

 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

 

 

 • Vorderingen op openbare lichamen

5.000

5.000

 • Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar

 

 

 • Overige vorderingen

1.500

1.500

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 • Kassaldi

5

5

 • Banksaldi

50

50

 

 

 

Overlopende activa

 

 

 • Nog te ontvangen bedragen - overheidslichamen

50

50

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

2.000

2.000

 

 

 

Totaal vlottende activa

21.777

15.164

 

 

 

Totaal-generaal

126.646

118.114

 


 

PASSIVA

01-01-2019

31-12-2019

Vaste passiva

x €1.000

x €1.000

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 • Algemene reserve

29.364

27.946

 • Bestemmingsreserves

85.780

79.986

 

 

 

Voorzieningen

 

 

 • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

275

275

 • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

367

 

 

 

 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

 

 

 • Onderhandse leningen

5.843

4.660

 • Waarborgsommen

16

16

 

 

 

Totaal vaste passiva

121.646

112.883

 

 

 

Vlottende passiva

 

 

 

 

 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

 

 

 • Overige kasgeldleningen

 

 

 • Banksaldi

 

231

 • Overige schulden

2.500

2.500

 

 

 

Overlopende passiva

 

2.500

2.500

Totaal vlottende passiva

5.000

5.231

 

 

 

Totaal-generaal

126.646

118.114

Berekening EMU Saldo

Teneinde het EMU-saldo (het gezamenlijke begrotingstekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) beter te beheersen en om de bewustwording rond het begrip EMU-saldo te vergroten dienen gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2008 het saldo op te nemen in de begroting.

 

Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de gemeenten op transactiebasis. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven. Tot de uitgaven behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze boekwinsten niet worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo.

 

Omschrijving

2018

2019

2020

 

 

Bedragen x € 1.000

     

 

 

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

-7.992

-7.213

-4.685

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.660

3.998

4.212

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

 

 

 

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

834

2678

7.629

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

 

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

 

 

 
 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

 

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

927

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 

 

 
 

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

5.524

4.180

4.274

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

 

 

 

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

 

 

 

11

Verkoop van effecten:

 

 

 

 

Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

-569

-1713

-3.828

Voor de berekening van de individuele EMU-referentiewaarden zijn de maximale tekorten per bestuurslaag verdeeld naar rato van de begrotingstotalen (na bestemming). Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Deze waarden zijn voornamelijk bedoeld om het eigen EMU-saldo te monitoren en te beheersen.

Schatkistbankieren en wet HOF

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOf) en de verplichting tot schatkistbankieren. Met de Wet Hof gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

Wet HOF

De hoogte van het macroplafond dat met de Wet Hof geldt, wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld. Voor gemeenten bedraagt dit plafond in 2018 0,4% van het Bruto Binnenlands Product. Het netto-financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen. Depositotarieven en inleentarieven worden geharmoniseerd. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Het besluit om decentrale overheden te verplichten tot schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de decentrale overheden jaarlijks meer dan honderd miljoen rendement op hun reserves mislopen.

Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald:

 • voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt.
 • voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x 500 miljoen) plus 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt.

Investeringen

De boekwaarde van de bestaande materiële vaste activa t/m de begroting 2018 bedraagt volgens de staat van investeringen per 1-1-2019 een bedrag van afgerond € 125 miljoen.

Deze investeringen kunnen als volgt worden gesplitst:

Investeringen met economisch nut ca. € 116 miljoen

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ca. € 8,7 miljoen

 

In het investeringsschema 2019–2022 zijn de navolgende investeringen opgenomen:

omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringen met economisch nut

 

     

-waarvan t.l.v. exploitatie

297.000

3.633.000

1.230.000

0

-waarvan gedekt door tarieven

312.787

715.000

680.000

720.000

-waarvan t.l.v. reserve

 

1.600.000

   

-waarvan t.l.v. voorzieningen

367.213

     
 

 

     

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

 

     

-waarvan t.l.v. exploitatie

400.000

1.250.000

1.300.000

1.000.000

-waarvan t.l.v. reserve

1.668.500

431.000

1.022.500

60.000

-waarvan t.l.v. voorzieningen

 

     
 

 

     

Totaal investeringen

3.045.500

7.629.000

4.232.500

1.780.000

De investeringen staan afzonderlijk vermeld en toegelicht bij het programma waarop zij betrekking hebben. Zie ook de bijlagen 1 A t/m 1 D.

Financiering 2019 - 2022

Op basis van de thans opgenomen bedragen ontstaat er in 2019 een financieringsoverschot van ca. € 24,7 miljoen. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Verloop reserves en voorzieningen 2019– 2022

In de bijlagen 2 en 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen voor de periode 2019 t/m 2022 opgenomen. De mutaties in de reserves staan vermeld in de berekening van het resultaat na bestemming. Voor het jaar 2019 staan deze in het “Overzicht van baten en lasten” en voor de jaren 2019-2021 in de ”Meerjarenraming 2019-2021”. De mutaties in de voorzieningen zijn opgenomen in de baten en lasten van het betreffende programma en waar nodig op die plaats toegelicht.

De bijlagen 4 t/m 7 geven een overzicht van de investeringen (excl. onderwijs) die worden gedekt door de diverse reserves.

Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen

Onderstaand worden de ingestelde reserves en voorzieningen in het kort toegelicht.

Reserves

 • Algemene reserve (AR)
 • Algemene Risicoreserve (ARR).

Bestemmingsreserves.

 • Fonds sportstimulering.
 • Aankoop- en exploitatiereserve museumAankoop kunstwerken.
 • Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005;
 • Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006;
 • Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut;
 • Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005.
 • Reserve Beleg 10
 • Algemene reserve grondexploitatie
 • Reserve huisvesting onderwijs
 • Egalisatiereserve leges bouwvergunningen
 • Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet
 • Egalisatie rioolheffing
 • Onderhoud wegen
 • Renovaties openbaar groen
 • Egalisatie baggeren
 • Reserve sportpark Geuzenpark
 • Reserve mfa Vierpolders
 • Egalisatie afvalstoffenheffing
 • Reserve ICT
 • Egalisatiereserve sociale zorg
 • Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen
 • Brielse Zoom Noord
 • Waardeoverdracht politieke ambtsdragers
 • Reserve Cultuurhuis
 • Reserve Gevolgen BBV GREX
 • Reserve Binnenstad- en Havenvisie

Voorzieningen

 • Verwachte verliezen grondexploitatie
 • Voorlopig resultaat grondexploitatie
 • Voorziening egalisatie rioolheffing
 • Voorziening dubieuze debiteuren SOZA
 • Voorziening dubieuze debiteuren
 • Voorziening mobiliteitsverband

 

1. Algemene reserve (AR)

De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag).
Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor komen “in de plaats” de reserves hierna genoemd bij nrs. 6 t/m 9. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan.

2. Algemene Risicoreserve (ARR)

De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen (van deze begroting) beschreven risico’s.

3. Fonds sportstimulering

Het fonds is ingesteld voor:

 • Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve uitwisseling met Havlickuv Brod.
 • Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen.
 • Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke exploitatietekorten.
 • Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, geplaatst zien.
 • Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.
 • Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen).

4. Aankoop- en exploitatiereserve museum

Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken.

5. Aankoop kunstwerken

De reserve is ingesteld om het aankopen van kunstwerken, met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat, mogelijk te maken. Het(restant)budget van het subtaakveld 5.7-040 Kunstwerken, kostensoort “stadsbeeldcollectie”, welke in enig jaar niet wordt gebruikt, wordt gestort in de reserve aankoop kunstwerken. 

6. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005

Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 7.325.496 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut nog te dekken kapitaallasten. 

7. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006

Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 4.928.766 zijnde nog te dekken kapitaallasten van de nieuwe investeringen (zoals opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

8. Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut

Deze reserve is ingesteld tot een bedrag van € 5.000.000. Hiermee kunnen de kapitaallasten van nieuwe investeringen (die niet zijn opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gedekt. Deze reserve is inmiddels volledig ingezet voor de dekking van kapitaallasten.

9. Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005

Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 19.658.067 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende grote investeringen met economisch nog te dekken kapitaallasten. 

10. Reserve Beleg 10

De belegging van 10 jaar is in 2016 vrijgevallen. Het behaalde rendement is in deze reserve gestort en zal worden ingezet ten gunste van de exploitatie. Voor het verloop van de reserve verwijzen wij u naar de staat van reserves en voorzieningen.

11. Algemene reserve grondexploitatie

Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verlieslatende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve.

12. Reserve huisvesting onderwijs

De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. Jaarlijkse dotatie van € 1.015.457. Deze bestaat uit het gefixeerde bedrag dat in het verleden is toegevoegd aan de algemene uitkering in het kader van de decentralisatie van onderwijshuisvesting en de toevoeging van de bespaarde rente. Door de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en de aanpassingen van schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs per 1 januari 2015 vindt een korting op de algemene uitkering plaats. De jaarlijkse dotatie wordt hierdoor verlaagd tot € 868.000.
De lasten, die op de huisvesting van het onderwijs betrekking hebben, worden ten laste van de reserve gebracht. Door de genoemde overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud dalen ook de lasten.
Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de reserve gestort (€ 5 miljoen).
Op basis van het door het college op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties” was een structurele storting ten laste van de jaarlijkse exploitatie in de reserve onderwijshuisvesting benodigd van € 800.000. Tot en met 2005 is binnen de vastgestelde begrotingen hiervoor geen dekking gevonden.
De dekking van de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is in 2006 opgelost door een eenmalige storting in deze reserve van € 11 miljoen. Bij de vaststelling van de 2e wijziging van de programmabegroting 2006 heeft u hiermee ingestemd.

In de “notitie over de inzet van reserves” is aangegeven dat voor de realisatie van de nieuwe onderwijshuisvesting die nog niet in het bovenvermelde dekkingsplan zijn opgenomen per saldo een aanvullende dotaties benodigd is van ca. € 20 miljoen. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de budgettaire (rente)effecten in de tijd te spreiden is er voor gekozen deze dotatie niet in een keer te doen maar gefaseerd in circa
10 termijnen. Hiertoe wordt vanaf 2011 jaarlijks een extra storting gedaan in deze reserve van € 2,3 miljoen (ten laste van de algemene reserve).

Door de genoemde mutaties in 2015 als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud heeft een totale doorrekening van de reserve plaatsgevonden. Hierbij is tevens de verwachte dotatie als gevolg van de opbrengst door woningbouw van leeggekomen schoollocaties aangepast aan de bijgestelde verwachtingen. De opbrengst van de locaties Reede, J. Matthijssenlaan en Burg. Van Sleenstraat is hierbij verlaagd van ca. € 11,5 miljoen naar ca. € 5 miljoen. Door de genoemde jaarlijkse dotaties vanaf 2011 van € 2,3 geen 10 maar 11 keer te doen blijft de reserve toereikend.

13. Egalisatiereserve leges bouwvergunningen

Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal “reguliere” bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit de laatst bekende woningbouwplanning. Uitgangspunt is dat de meeste aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ingediend worden. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven of onder het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks gemuteerd met de reserve.

14. Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet

Het doel van de reserve is het dekken van de onderhoudskosten nadat de Plas van Heenvliet als recreatieplas is overgedragen. Voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas is per 1 juli 2007 een contract afgesloten, welke in 2015 onder dezelfde voorwaarden is verlengd tot 2020.
De bij het contract overeengekomen eenmalige bijdrage, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde, is gestort in de reserve. Daarnaast worden de jaarlijkse exploitatiesaldi gestort in deze reserve. In 2015 is de reserve verlaagd ter dekking van de onderhoudskosten van de gehele buitenruimte.

15. Egalisatie rioolheffing

Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen.
Het saldo van de efficiencyverschillen op het product riolering wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via het tarief weer met de gebruikers verrekend.

16. Onderhoud wegen

In 2008 is de voorziening onderhoud wegen omgevormd tot de reserve onderhoud wegen. Het doel van de reserve is het egaliseren en verminderen van de jaarlijks variërende onderhoudslasten op programma 2. In 2015 is € 2,3 miljoen in de reserve gestort waardoor de reserve toereikend is tot medio 2025.

17. Renovaties openbaar groen

In 2008 is de voorziening renovaties openbaar groen omgevormd tot de reserve renovaties openbaar groen. Het doel van de reserve is het egaliseren en verminderen van de jaarlijks variërende onderhoudslasten ten behoeve van het openbaar groen. In 2015 is € 1,25 miljoen in de reserve gestort waardoor de reserve toereikend is tot medio 2025.

18. Egalisatie baggeren

Baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan. Dit baggeren moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De reserve egalisatie baggeren dient om grote fluctuaties in de jaarlijkse lasten te voorkomen.

19. Reserve sportpark Geuzenpark

Met de begroting 2010 is deze reserve ingesteld. Met de najaarswijziging van 2011 is het te storten bedrag geactualiseerd. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de sportvelden "Geuzenpark". De omvang van de reserve is berekend op het totaal van de kapitaallasten (excl. de rente over de grondkosten) gedurende de voorgestelde afschrijvingstermijn. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve.

20. Reserve mfa Vierpolders

Met de begroting 2010 is deze reserve ad € 7.200.000 ingesteld. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen ter zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. onderwijsgedeelte). De investeringen en de dekking van de kapitaallasten zijn conform dit voorstel in deze begroting verwerkt. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve.

21. Egalisatie afvalstoffenheffing

Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen.
Het saldo op het product afvalstoffen, dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend.

22. Reserve ICT

Doel van de reserve is dekking van kosten die voortvloeiende uit de uitvoering van het realisatieplan (e-)dienstverlening (inmiddels i-NUP) en verdere digitalisering, de nog niet uitgevoerde vervanging hardware 2012 en de niet voorziene kosten SSC Syntrophos. Deze reserve wordt gevoed door de niet bestede budgetten over voorgaande jaren à € 728.000 + € 88.600 en de boekwaarde van door het SSC Syntrophos overgenomen hard- en software van de gemeente à € 301.936.

23. Egalisatiereserve sociale zorg

Het doel van deze (egalisatie) reserve is dekking m.b.t. de decentralisaties Wmo, jeugdhulp en participatie voor de periode (2015-2016).

24. Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen

Het doel van deze reserve is dekking voor investeringen tot en met 2032 van alle basisbuitensportverenigingen.

25. Brielse Zoom Noord

Het doel is de besteding van de subsidie aan het project Brielse Zoom Noord.

26. Waardeoverdracht politieke ambtsdragers

De pensioenen voor politieke ambtsdragers zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze pensioenen worden doorgaans niet uit een kapitaaldekking bij een fonds of verzekeraar gefinancierd.

De gemeenten betalen de pensioenuitkeringen uit de begroting. Vanuit het rijk worden de mogelijkheden onderzocht voor een pensioenstelsel op basis van kapitaaldekking en fondsfinanciering en deze onder te brengen bij een pensioenfonds, bijvoorbeeld het ABP.

27. Reserve Cultuurhuis

Het doel van deze reserve is het dekken van de kapitaallasten van de investering ten behoeve van een cultuurhuis. Dit bedrag is gebaseerd op een investering van € 1.050.000 incl. BTW. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar is een reserve nodig van € 1.732.500.

28. Reserve Gevolgen BBV GREX

Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de definitie voor bouwgronden in exploitatie gewijzigd. Hierdoor moeten gemeenten niet in exploitatie genomen gronden herrubriceren naar terreinen en gronden bij de materiële vaste activa. Materiële vaste activa hebben als waarderingsgrondslag verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. Deze omzetting heeft daar mee gevolgen voor de waardering van deze gronden op de balans van gemeenten. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Het feit dat de waardering en rubricering wordt aangepast heeft ook gevolgen voor de wijze van rentetoerekening aan deze exploitaties. Op het moment dat dekking van de toegerekende rente niet meer kan worden gevonden binnen de grondexploitatie ontstaat een nadelig effect in het resultaat van de totale renteverdeling. Voor het dekken van het nadelig effect van deze wijziging wordt een tijdelijke bestemmingsreserve ingesteld. Deze reserve heeft een looptijd van 10 jaar en de beschikking over de reserve daalt jaarlijks met 10%. Uitgaande van de genoemde € 500.000 dient de reserve een omvang te hebben van € 2.750.000. 

29. Reserve Binnenstad- en Havenvisie

Ter dekking van de kapitaallasten van de in de begroting 2019-2022 opgenomen kredieten m.b.t. de binnenstad- en havenvisie wordt de raad bij het vaststellen genoemde begroting voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen ten laste van de algemene reserve. De totale omvang van deze reserve wordt in de periode tot en met 2023 € 4.944.863.

30. Verwachte verliezen grondexploitatie

Deze voorziening is ingesteld voor het afdekken van verwachte verliezen met betrekking tot bouwgronden in exploitatie (BIE). Deze verliesvoorziening is gewaardeerd tegen contante waarde; de discontovoet bedraagt 2%.
Ook is in de voorziening een bedrag opgenomen voor de eerder genoemde 'niet in exploitatie genomen gronden' (nu gerubriceerd als materiële vaste activa). De hoogte betreft het verschil tussen de boekwaarde (aanschafwaarde vermeerderd met kosten) en de marktwaarde rekening houdend met de toekomstige bestemming.
De oude NIEGG-complexen moeten uiterlijk ultimo 2019 getoetst worden aan de marktwaarde rekening houdend met de bestemming op het moment van toetsing. Gelet op het verschil tussen toekomstige bestemming en huidige bestemming is het de verwachting dat minimaal de gehele voorziening ingezet moet worden.

31. Voorlopig resultaat grondexploitatie

In deze voorziening worden voordelige tussentijdse resultaten gestort. Nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Bij het afsluiten van een complex wordt het saldo in deze voorziening, ten aanzien van dat complex, gestort in de algemene reserve grondexploitatie.

32. Voorziening egalisatie rioolheffing

De voorziening wordt gevoed door het gedeelte van de rioolheffing die per balansdatum nog niet is besteed als gevolg van het later investeren en uitvoeren dan voorzien.

33. Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente voor 100% verantwoordelijk geworden voor de kosten die samenhangen met de uitvoering. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de debiteuren die t/m 2003 op basis van de “oude” wetgeving nog openstaan, moeten worden uitgevoerd. Op basis van de aannames die zijn gedaan t.a.v. de inbaarheid van de vorderingen is deze voorziening ingesteld.

34. Voorziening dubieuze debiteuren

Het doel van deze voorziening is het afdekken van oninbare vorderingen. Jaarlijks zal berekend worden wat de stand van de voorziening moet zijn. 

35. Voorziening mobiliteitsverband

Betreft een schatting van de benodigde middelen ter dekking van kosten voor een mobiliteitsverband met voormalig personeel. De reserve wordt jaarlijks beoordeeld op toereikendheid.

Meerjarenraming 2020 - 2022

Meerjarenraming 2020-2022

Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2018-2021, de voorjaarswijziging 2018 en het collegeprogramma 2018-2022.

Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende:

 • gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2019.
 • kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.
 • in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau, in december 2018 zullen de adviezen over de voorstellen belasting- en heffingstarieven 2019 door de raad worden besproken.
 • de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2019 bepaald op 2,6%.
 • aantal inwoners: 2019: 17.200 2020: 17.245 2021: 17.405 2022: 17.405.    
 • aantal woonruimten: 2019: 7.756 2020: 7.866 2021: 8.054 2022: 8.229.     

 

omschrijving

2020

2021

2022

Resultaat voor bestemming mjr 2020-2022

7.213.150

4.685.457

6.154.231

Totaal mutaties reserves

-7.213.150

-4.685.457

-6.154.231

Resultaat na bestemming mjr 2020-2022

0

0

0

Resultaat na bestemming begroting 2019

0

0

0

Totaal 2020-2022

0

0

0

 

De mutaties ten opzichte van 2019 in de jaren 2020-2022, uiteindelijk resulterend in de saldi voor die jaren, zijn opgenomen in het navolgende overzicht.

Programma/taakveld

raming

raming

raming

 

2020

2021

2022

Lasten (t.o.v. 2019):

     

Programma 1 Bestuur & organisatie

     

0.1 - Bestuur

12.820

-16.473

-16.527

0.2 - Burgerzaken

-66.986

-62.040

-61.722

0.4 - Overhead

-142.634

-227.189

-164.501

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

11.665

11.665

11.665

1.2 - Openbare orde en veiligheid

6.831

4.233

6.978

       

Programma 2 Wonen

     

2.1 - Verkeer en vervoer

-14.872

23.688

199.098

2.2 - Parkeren

-4.087

-8.175

-12.262

2.3 - Recreatieve havens

20.873

61.427

149.782

5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-26.761

-19.529

-18.540

7.2 - Riolering

-66.981

-14.471

37.575

7.3 - Afval

-74.144

-123.287

-135.915

7.4 - Milieubeheer

0

-75.000

-100.000

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

4.214

10.222

7.229

8.1 - Ruimtelijke ordening

0

0

25.000

8.2 - Grondexploitatie

1.380.302

-103.432

-2.318.651

8.3 - Wonen en bouwen

-27.500

-12.000

-2.500

       

Programma 3 Werken

     

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.812.579

-2.716.864

-2.716.864

3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen

46

1

-16

3.4 - Economische promotie

42.500

0

0

6.3 - Inkomensvoorzieningen

0

0

-13.447

6.5 - Arbeidsparticipatie

6.558

8.836

14.819

       

Programma 4 Leven

     

4.2 - Onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

281.362

233.608

170.110

4.3 - Onderwijsbeleid en leerling-zaken

-5.652

-5.803

-455

5.2 - Sportaccommodaties

-30.382

-112.912

14.736

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-57.390

46.119

64.168

5.4 - Musea

5.857

-181.915

-185.067

5.5 - Cultureel erfgoed

42.428

33.356

29.533

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

12.045

11.240

7.335

6.2 - Wijkteams

-16.757

10.434

10.434

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

9.000

9.000

9.000

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

6.503

6.503

6.503

7.1 - Volksgezondheid

25.000

25.000

25.000

       

Programma 5 Middelen

     

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

-320.106

-363.485

-250.981

0.5 - Treasury

-49.694

-468.073

-774.769

0.8 - Overige baten en lasten

225

-72.501

-218.744

 

 

 

 

Totaal lasten t.o.v. 2019

-848.296

-4.087.817

-6.201.996

 

Baten (t.o.v. 2019):

     

Programma 2 Wonen

     

2.1 - Verkeer en vervoer

1

1

1

7.2 - Riolering

-11.201

-22.401

-22.401

7.3 - Afval

-8.250

-16.500

-16.500

8.2 - Grondexploitatie

-1.216.674

269.051

2.382.717

       

Programma 3 Werken

     

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.167.130

3.122.975

3.122.975

       

Programma 4 Leven

     

4.3 - Onderwijsbeleid en leerling-zaken

-2.400.000

0

0

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

560

560

560

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

200

200

200

       

Programma 5 Middelen

     

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

-80.000

-80.000

-80.000

0.5 - Treasury

292.944

484.779

735.363

0.61 - Onroerende Zaakbelasting woningen

-28.810

-42.185

-62.765

0.62 - Onroerende Zaakbelasting niet woningen

-4.565

-9.125

-13.685

0.7 - Algemene uitkering gemeentefonds

-390.732

-678.457

-776.207

 

 

 

 

Totaal baten t.o.v. 2019

-1.679.397

3.028.898

5.270.258

 

 

 

 

Resultaat voor bestemming mjr 2020-2022

-2.527.693

-1.058.919

-931.738

 

Toevoegingen reserves

 

 

 

Mutaties reserves

2020

2021

2022

Programma 2 Wonen

 

 

 

storting in de algemene reserve grondexploitatie

-364.551

-416.111

-416.111

storting in de niew te vormen reserve Binnenstad- en havenvisie

2.725.963

603.400

1.531.500

storting in de reserve egalisatie rioolheffing

35.778

0

0

Programma 4 Leven

     

rentetoevoeging reserve huisvesting onderwijs

27.213

134.095

201.877

regulier budget reserve huisvesting onderwijs

-393

99

99

batig saldo van Sleenstraat (via GREX)/J. Matthijssenlaan

2.238.324

-161.676

-161.676

storting in de reserve huisvesting onderwijs

0

1.000.000

0

Programma 5 Middelen

     

storting reserve Beleg10

75.655

271.868

160.548

storting in de algemene reserve inz overschot dekkingsreserves kap.lasten

-881.577

-881.577

-881.577

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch. nut t/m 2005

-553.977

-553.977

-553.977

storting reserve dekking kap.lasten ivs maatsch.nut vanaf 2006

-281.348

-281.348

-281.348

storting reserve sportpark Geuzenpark

-61.922

-61.922

-61.922

storting reserve Mfa Vierpolders

-618.754

-618.754

-618.754

storting reserve Aankoop- en exploitatie museum

-17.912

-17.912

-17.912

 

 

 

 

Totaal toevoegingen reserves

2.322.499

-983.815

-1.099.253

 

 

 

 

 

Onttrekkingen reserves

2020

2021

2022

Programma 2 Wonen

     

beschikking over de reserve baggeren

0

0

-107.912

beschikking over de reserve egalisatie rioolheffing

42.404

36.872

-15.174

beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

82.394

139.787

152.415

beschikking reserve gevolgen BBV GREX

50.000

100.000

150.000

beschikking reserve binnenstad- en havenvisie

-159.590

-206.065

-306.779

Programma 4 Leven

     

-huisvesting openbaar basisonderwijs

-329.752

-65.390

-55.033

-huisvesting bijzonder basisonderwijs

6.478

12.957

19.435

-huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

6.052

12.105

18.157

-huisvesting Maerlant College

32.602

65.203

97.805

-huisvesting Penta College

3.258

6.517

9.776

-kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw

2.257

4.514

6.771

-Kindzorgcentrum exploitatie

5.500

5.500

0

-Kindzorgcentrum kapitaallasten

152

303

455

beschikking reserve groot onderh/renovatie sportcpl's

18.500

18.500

18.500

besch reserve sportpark Geuzenpark

9.848

19.695

29.542

besch reserve mfa Vierpolders

3.899

7.799

11.699

beschikking aankoop-/exploitatiereserve museum inz kap.lasten

2.863

5.727

8.590

beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten

2.100

4.200

6.300

Programma 5 Middelen

     

beschikking egalisatiereserve sociale zorg

577.919

577.919

577.919

beschikking over de algemene reserve

-2.725.963

-1.603.400

-1.531.500

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut t/m2005

125.284

148.927

156.291

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

20.529

300.050

307.629

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

2.124.414

2.124.414

2.124.414

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 2006

7.432

24.448

44.002

beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. Nut

5.538

11.076

16.613

beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. Nut

291.076

291.076

291.076

 

 

 

 

Totaal onttrekkingen reserves

205.194

2.042.734

2.030.991

 

 

 

 

Totaal mutaties reserves

2.527.693

1.058.919

931.738

Resultaat na bestemming mjr 2020-2022

0

0

0

Resultaat na bestemming begroting 2019

0

0

 

Totaal 2020-2022

0

0

0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2020-2022

De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat mag het kosten?”

Ontwikkeling EMU-saldo 2020-2022

 

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

 

       Bedragen x € 1.000

 

 

 

 

 

     

 

     

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

-7.992

-7.213

-4.685

-6.154

-6.281

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.660

3.998

4.212

3.595

3.574

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

 

 

     

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

834

2.678

7.629

4.233

1.780

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

 

 

     

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

 

 

     
 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

 

 

     

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

927

0

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 

 

     
 

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

5.524

4.180

4.274

7.263

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

 

 

     

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

 

 

     

11

Verkoop van effecten:

 

 

     

 

Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

-569

-1.713

-3.828

471

-4.487

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

omschrijving

2019

2020

2021

2022

Toevoegingen:

 

     

rentetoevoeging reserves

1.129.900

1.157.113

1.263.995

1.331.777

toevoeging reserve huisvesting onderwijs inzake:

 

     

-regulier budget

866.483

866.090

866.582

866.582

storting in de reserve onderwijshuisvesting

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

storting reserve baggeren

42.947

42.947

42.947

42.947

storting in de reserve egalisatie rioolheffing

0

35778

0

0

Onttrekkingen:

 

     

huisvesting openbaar basisonderwijs

-524.742

-854.494

-590.132

-579.775

huisvesting bijzonder basisonderwijs

-367.153

-360.675

-354.196

-347.718

huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

-320.134

-314.082

-308.029

-301.977

huisvesting Maerlant College

-1.988.122

-1.955.520

-1.922.919

-1.890.317

huisvesting Penta College

-171.242

-167.984

-164.725

-161.466

kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw

-140.382

-138.125

-135.868

-133.611

Kindzorgcentrum exploitatie

-54.000

-48.500

-48.500

-54.000

Kindzorgcentrum kapitaallasten

-3.944

-3.792

-3.641

-3.489

beschikking over de reserve ICT

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Beschikking egalisatiereserve bouwleges

-107.821

-107.821

-107.821

-107.821

beschikking over de reserve onderhoud wegen

-324.500

-324.500

-324.500

-324.500

beschikking over de reserve onderhoud wegen

-145.000

-145.000

-145.000

-145.000

beschikking over de reserve baggeren

0

0

0

-107.912

beschikking over de reserve renovatie openbaar groen

-375.300

-375.300

-375.300

-375.300

beschikking reserve egalisatie rioolheffing

-42.404

0

-5532

-57578

beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

-495.115

-412.721

-355.328

-342.700

beschikking reserve gevolgen BBV GREX

-400.000

-350.000

-300.000

-250.000

beschikking over de algemene reserve

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

beschikking reserve groot onderh/renovatie sportcpl's

-126.200

-107.700

-107.700

-107.700

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut t/m2005

-347.499

-222.215

-198.572

-191.208

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

-751.743

-731.214

-451.693

-444.114

beschikk. over res. dekking kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 2006

-234.669

-227.237

-210.221

-190.667

beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut

-183.993

-178.455

-172.917

-167.380

besch reserve sportpark Geuzenpark

-523.231

-513.383

-503.536

-493.689

besch reserve mfa Vierpolders

-201.176

-197.277

-193.377

-189.477

beschikking aankoop-/exploitatiereserve museum inz. kap.lasten

-88.069

-85.206

-82.342

-79.479

beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten

-94.500

-92.400

-90.300

-88.200

beschikking reserve binnenstad- en havenvisie

 

-159.590

-206.065

-306.779

beschikking algemene risicoreserve

-208.000

-208.000

-208.000

-208.000

beschikking over reserve Beleg10

-950.000

-950.000

-950.000

-950.000

Totaal

-7.229.609

-7.229.263

-6.442.690

-6.458.551

Geprognosticeerde balans meerjarig

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste activa

x €1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 • Investeringen met een economisch nut

78.223

79.926

74.344

69.661

 • Inv. met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

14.558

14.156

13.283

12.463

 • Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

8.074

7.513

6.977

6.453

 

 

 

 

 

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 • Kapitaalverstrekkingen aan:

 

 

 

 

 • deelnemingen

78

78

78

78

 • Overige langlopende leningen u/g

2.016

1.416

816

216

 

 

 

 

 

Totaal vaste activa

102.950

103.088

95.497

88.870

Vlottende activa

       

 

 

 

 

 

Voorraden

 

 

 

 

 • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

6.559

2.186

0

0

 

 

 

 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

 

 

 

 

 • Vorderingen op openbare lichamen

5.000

5.000

5.000

5.000

 • Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar

0

0

551

0

 • Overige vorderingen

1.500

1.500

1.500

1.500

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 • Kassaldi

5

5

5

5

 • Banksaldi

50

50

50

50

 

 

 

 

 

Overlopende activa

 

 

 

 

 • Nog te ontvangen bedragen - overheidslichamen

50

50

50

50

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

2.000

2.000

2.000

2.000

 

 

 

 

 

Totaal vlottende activa

15.164

10.791

9.156

8.605

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

118.114

113.879

104.653

97.475

 

 


PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Vaste passiva

x €1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

 

 • Algemene reserve

27.946

22.920

19.016

15.185

 • Bestemmingsreserves

79.986

80.326

78.075

75.626

 

 

 

 

 

Voorzieningen

 

 

 

 

 • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

275

275

275

275

 • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

 

 

 

 

 • Onderhandse leningen

4.660

3.401

2.271

1.307

 • Waarborgsommen

16

16

16

16

 

 

 

 

 

Totaal vaste passiva

112.883

106.938

99.653

92.408

 

 

 

 

 

Vlottende passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

 

 

 

 

 • Overige kasgeldleningen

 

 

 

 

 • Banksaldi

231

1.941

0

67

 • Overige schulden

2.500

2.500

2.500

2.500

 

 

 

 

 

Overlopende passiva

2.500

2.500

2.500

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal vlottende passiva

5.231

6.941

5.000

5.067

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

118.114

113.879

104.653

97.475

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Volgens artikel 7 lid 3c van de BBV dient de financiële begroting een overzicht te bevatten van de geraamde baten en lasten per taakveld.

 

Programma/taakveld

2018

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Bestuur & organisatie

 

 

     

0.1 - Bestuur

 

 

     

Totaal lasten

885.933

1.072.092

1.084.912

1.055.619

1.055.565

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

885.933

1.072.092

1.084.912

1.055.619

1.055.565

   

 

     

0.2 - Burgerzaken

 

 

     

Totaal lasten

374.256

457.821

390.835

395.781

396.099

Totaal baten

-311.760

-360.259

-360.259

-360.259

-360.259

Saldo (- = voordelig)

62.496

97.562

30.576

35.522

35.840

   

 

     

0.4 - Overhead

 

 

     

Totaal lasten

7.139.910

6.686.580

6.543.946

6.459.391

6.522.079

Totaal baten

-31.602

-36.602

-36.602

-36.602

-36.602

Saldo (- = voordelig)

7.108.308

6.649.978

6.507.344

6.422.789

6.485.477

   

 

     

1.1 -  Crisisbeheersing en brandweer

 

 

     

Totaal lasten

1.027.966

1.053.126

1.064.791

1.064.791

1.064.791

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

1.027.966

1.053.126

1.064.791

1.064.791

1.064.791

   

 

     

1.2 - Openbare orde en veiligheid

 

 

     

Totaal lasten

197.071

239.223

246.054

243.456

246.201

Totaal baten

-5.282

-5.281

-5.281

-5.281

-5.281

Saldo (- = voordelig)

191.789

233.942

240.773

238.175

240.920

   

 

     

Programma 2 Wonen

 

 

     

2.1 - Verkeer en vervoer

 

 

     

Totaal lasten

2.634.877

2.703.341

2.688.469

2.727.029

2.902.439

Totaal baten

-17.165

-17.094

-17.093

-17.093

-17.093

Saldo (- = voordelig)

2.617.712

2.686.247

2.671.376

2.709.936

2.885.346

   

 

     

2.2 - Parkeren

 

 

     

Totaal lasten

189.419

188.537

184.450

180.362

176.275

Totaal baten

-37.775

-38.807

-38.807

-38.807

-38.807

Saldo (- = voordelig)

151.644

149.730

145.643

141.555

137.468

   

 

     

2.3 - Recreatieve havens

 

 

     

Totaal lasten

522.319

605.975

626.848

667.402

755.757

Totaal baten

-153.312

-154.551

-154.551

-154.551

-154.551

Saldo (- = voordelig)

369.007

451.424

472.297

512.851

601.206

   

 

     

2.5 - Openbaar vervoer

 

 

     

Totaal lasten

10.241

10.101

10.101

10.101

10.101

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

10.241

10.101

10.101

10.101

10.101

   

 

     

5.7 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie

 

 

     

Totaal lasten

2.353.215

2.327.192

2.300.431

2.307.663

2.308.652

Totaal baten

-37.352

-37.425

-37.425

-37.425

-37.425

Saldo (- = voordelig)

2.315.863

2.289.767

2.263.006

2.270.238

2.271.227

   

 

     

7.2 - Riolering

 

 

     

Totaal lasten

1.864.073

1.891.705

1.824.724

1.877.234

1.929.280

Totaal baten

-1.864.085

-1.918.584

-1.929.785

-1.940.985

-1.940.985

Saldo (- = voordelig)

-12

-26.879

-105.061

-63.751

-11.705

   

 

     

7.3 - Afval

 

 

     

Totaal lasten

1.573.243

1.765.133

1.690.989

1.641.846

1.629.218

Totaal baten

-1.351.635

-1.359.905

-1.368.155

-1.376.405

-1.376.405

Saldo (- = voordelig)

221.608

405.228

322.834

265.441

252.813

   

 

     

7.4 - Milieubeheer

 

 

     

Totaal lasten

655.341

796.604

796.604

721.604

696.604

Totaal baten

-19.411

-19.411

-19.411

-19.411

-19.411

Saldo (- = voordelig)

635.930

777.193

777.193

702.193

677.193

   

 

     

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

 

 

     

Totaal lasten

368.861

418.642

422.856

428.864

425.871

Totaal baten

-98.853

-78.853

-78.853

-78.853

-78.853

Saldo (- = voordelig)

270.008

339.789

344.003

350.011

347.018

   

 

     

8.1 - Ruimtelijke ordening

 

 

     

Totaal lasten

212.565

217.347

217.347

217.347

242.347

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

212.565

217.347

217.347

217.347

242.347

   

 

     

8.2 - Grondexploitatie

 

 

     

Totaal lasten

1.917.517

2.391.180

3.771.482

2.287.748

72.529

Totaal baten

-1.608.650

-2.382.717

-3.599.391

-2.113.666

0

Saldo (- = voordelig)

308.867

8.463

172.091

174.082

72.529

   

 

     

8.3 - Wonen en bouwen

 

 

     

Totaal lasten

567.653

637.459

609.959

625.459

634.959

Totaal baten

-193.232

-190.979

-190.979

-190.979

-190.979

Saldo (- = voordelig)

374.421

446.480

418.980

434.480

443.980

   

 

     

Programma 3 Werken

 

 

     

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 

 

     

Totaal lasten

4.727.984

2.932.630

1.120.051

215.766

215.766

Totaal baten

-5.084.993

-3.485.801

-1.318.671

-362.826

-362.826

Saldo (- = voordelig)

-357.009

-553.171

-198.620

-147.060

-147.060

   

 

     

3.3 - Bedrijfsloket en -regelingen

 

 

     

Totaal lasten

74.622

62.046

62.092

62.047

62.030

Totaal baten

-19.251

-15.950

-15.950

-15.950

-15.950

Saldo (- = voordelig)

55.371

46.096

46.142

46.097

46.080

   

 

     

3.4 - Economische promotie

 

 

     

Totaal lasten

278.655

431.700

474.200

431.700

431.700

Totaal baten

-297.233

-297.233

-297.233

-297.233

-297.233

Saldo (- = voordelig)

-18.578

134.467

176.967

134.467

134.467

   

 

     

6.3 - Inkomensvoorzieningen

 

 

     

Totaal lasten

4.621.355

4.625.725

4.625.725

4.625.725

4.612.278

Totaal baten

-2.996.006

-3.149.738

-3.149.738

-3.149.738

-3.149.738

Saldo (- = voordelig)

1.625.349

1.475.987

1.475.987

1.475.987

1.462.540

   

 

     

6.4 - Begeleide participatie

 

 

     

Totaal lasten

289.719

330.061

330.061

330.061

330.061

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

289.719

330.061

330.061

330.061

330.061

   

 

     

6.5 - Arbeidsparticipatie

 

 

     

Totaal lasten

299.029

277.224

283.782

286.060

292.043

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

299.029

277.224

283.782

286.060

292.043

   

 

     

Programma 4 Leven

 

 

     

4.1 - Openbaar basisonderwijs

 

 

     

Totaal lasten

54.734

54.723

54.723

54.723

54.723

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

54.734

54.723

54.723

54.723

54.723

   

 

     

4.2 - Onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

 

 

     

Totaal lasten

3.487.939

3.431.448

3.712.810

3.665.056

3.601.558

Totaal baten

-16.759

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

Saldo (- = voordelig)

3.471.180

3.414.448

3.695.810

3.648.056

3.584.558

   

 

     

4.3 - Onderwijsbeleid en leerling-zaken

 

 

     

Totaal lasten

691.965

712.610

706.958

706.807

712.155

Totaal baten

-21.821

-21.969

-2.421.969

-21.969

-21.969

Saldo (- = voordelig)

670.144

690.641

-1.715.011

684.838

690.186

   

 

     

5.1 - Sportbeleid en activering

 

 

     

Totaal lasten

78.112

80.466

80.466

80.466

80.466

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

78.112

80.466

80.466

80.466

80.466

   

 

     

5.2 - Sportaccommodaties

 

 

     

Totaal lasten

3.078.227

3.000.326

2.969.944

2.887.414

3.015.062

Totaal baten

-667.005

-658.606

-658.606

-658.606

-658.606

Saldo (- = voordelig)

2.411.222

2.341.720

2.311.338

2.228.808

2.356.456

   

 

     

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 

 

     

Totaal lasten

1.114.574

1.122.451

1.065.061

1.168.570

1.186.619

Totaal baten

-130.170

-130.560

-130.000

-130.000

-130.000

Saldo (- = voordelig)

984.404

991.891

935.061

1.038.570

1.056.619

   

 

     

5.4 - Musea

 

 

     

Totaal lasten

610.396

760.405

766.262

578.490

575.338

Totaal baten

-14.500

-17.100

-17.100

-17.100

-17.100

Saldo (- = voordelig)

595.896

743.305

749.162

561.390

558.238

   

 

     

5.5 - Cultureel erfgoed

 

 

     

Totaal lasten

355.967

370.500

412.928

403.856

400.033

Totaal baten

-271

-271

-271

-271

-271

Saldo (- = voordelig)

355.696

370.229

412.657

403.585

399.762

   

 

     

5.6 - Media

 

 

     

Totaal lasten

275.186

286.934

286.934

286.934

286.934

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

275.186

286.934

286.934

286.934

286.934

   

 

     

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

 

 

     

Totaal lasten

1.967.135

2.128.405

2.140.450

2.139.645

2.135.740

Totaal baten

-220.800

-205.440

-205.240

-205.240

-205.240

Saldo (- = voordelig)

1.746.335

1.922.965

1.935.210

1.934.405

1.930.500

   

 

     

6.2 - Wijkteams

 

 

     

Totaal lasten

767.685

788.479

771.722

798.913

798.913

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

767.685

788.479

771.722

798.913

798.913

   

 

     

6.6 - Maatwerkvoorzieningen WMO

 

 

     

Totaal lasten

441.908

373.992

373.992

373.992

373.992

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

441.908

373.992

373.992

373.992

373.992

   

 

     

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

 

 

     

Totaal lasten

1.278.626

1.233.142

1.242.142

1.242.142

1.242.142

Totaal baten

-220.000

-92.000

-92.000

-92.000

-92.000

Saldo (- = voordelig)

1.058.626

1.141.142

1.150.142

1.150.142

1.150.142

   

 

     

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

 

 

     

Totaal lasten

2.334.076

2.574.791

2.574.791

2.574.791

2.574.791

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

2.334.076

2.574.791

2.574.791

2.574.791

2.574.791

   

 

     

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

 

 

     

Totaal lasten

131.393

136.387

142.890

142.890

142.890

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

131.393

136.387

142.890

142.890

142.890

   

 

     

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

 

 

     

Totaal lasten

37.472

43.779

43.779

43.779

43.779

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

37.472

43.779

43.779

43.779

43.779

   

 

     

7.1 - Volksgezondheid

 

 

     

Totaal lasten

526.671

619.765

644.765

644.765

644.765

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

526.671

619.765

644.765

644.765

644.765

   

 

     

Programma 5 Middelen

 

 

     

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

 

 

     

Totaal lasten

1.550.019

1.129.773

809.667

766.288

878.792

Totaal baten

-808.488

-365.917

-445.917

-445.917

-445.917

Saldo (- = voordelig)

741.531

763.856

363.750

320.371

432.875

   

 

     

0.5 - Treasury

 

 

     

Totaal lasten

-231.771

-460.107

-509.801

-928.180

-1.234.876

Totaal baten

-5.613.771

-5.373.672

-5.080.728

-4.888.893

-4.638.309

Saldo (- = voordelig)

-5.845.542

-5.833.779

-5.590.529

-5.817.073

-5.873.185

   

 

     

0.61 - Onroerende Zaakbelasting woningen

 

 

     

Totaal lasten

113.280

121.555

121.555

121.555

121.555

Totaal baten

-1.888.570

-1.838.825

-1.867.635

-1.881.010

-1.901.590

Saldo (- = voordelig)

-1.775.290

-1.717.270

-1.746.080

-1.759.455

-1.780.035

   

 

     

0.62 - Onroerende Zaakbelasting niet woningen

 

 

     

Totaal lasten

23.828

17.595

17.595

17.595

17.595

Totaal baten

-667.726

-665.300

-669.865

-674.425

-678.985

Saldo (- = voordelig)

-643.898

-647.705

-652.270

-656.830

-661.390

   

 

     

0.64 - Belastingen overig

 

 

     

Totaal lasten

38.136

40.815

40.815

40.815

40.815

Totaal baten

-274.646

-234.230

-234.230

-234.230

-234.230

Saldo (- = voordelig)

-236.510

-193.415

-193.415

-193.415

-193.415

   

 

     

0.7 - Algemene uitkering gemeentefonds

 

 

     

Totaal lasten

0

0

0

0

0

Totaal baten

-19.036.148

-20.367.448

-20.758.180

-21.045.905

-21.143.655

Saldo (- = voordelig)

-19.036.148

-20.367.448

-20.758.180

-21.045.905

-21.143.655

   

 

     

0.8 - Overige baten en lasten

 

 

     

Totaal lasten

87.155

186.000

186.225

113.499

-32.744

Totaal baten

0

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

Saldo (- = voordelig)

87.155

61.000

61.225

-11.501

-157.744

   

 

     

0.9 - Vennootschapsbelasting

 

 

     

Totaal lasten

0

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

Saldo (- = voordelig)

0

0

0

0

0

   

 

     

0.10 - Mutaties reserves

 

 

     

Totaal lasten

4.917.617

7.349.198

9.671.697

6.365.383

6.249.945

Totaal baten

-12.807.882

-14.562.348

-14.357.154

-12.519.614

-12.531.357

Saldo (- = voordelig)

-7.890.265

-7.213.150

-4.685.457

-6.154.231

-6.281.412

   

 

     

TOTAAL LASTEN

56.516.154

58.224.876

59.699.079

53.153.244

50.923.627

TOTAAL BATEN

-56.516.154

-58.224.876

-59.699.079

-53.153.244

-50.923.627

SALDO TOTAAL

0

0

0

0

0

Publicatiedatum: 07-12-2018

Inhoud